M vill ha flexibla buss-stopp i hela länet

Moderaterna har lämnat in ett förslag till regionfullmäktige om att kvälls- och nattbussar i hela Västmanland ska kunna stanna mellan hållplatserna.

– Det finns många som känner en oro över att bli utsatta för brott på kvällen eller natten. Det gäller framför allt unga kvinnor. Vi politiker måste ta detta på allvar och se vad vi kan göra för att öka tryggheten. En viktig åtgärd är att införa flexibelt kvälls- och nattstopp under resa med bussarna i länet. Det kan tillsammans med andra åtgärder öka andelen i Västmanland som känner sig trygga när de utnyttjar kollektivtrafiken kvällstid, säger Mikael Andersson Elfgren, moderat ledamot i regionfullmäktige.

– Förslaget innebär att passageraren själv kan begära att bli avsläppt mellan två hållplatser när man så önskar. Om du till exempel besökt Västerås och ska ta dig hem till Hallstahammar eller Köping och åker utan ressällskap kan du efter dialog med busschauffören bestämma var du skall kliva av efter busslinjen, säger Jenny Landernäs, 2:e vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

– Idén om flexibelt kvälls- och nattstopp kommer ursprungligen från Toronto och buss-stoppen ska bara göras där föraren anser det vara trafiksäkert att stanna. Med flexibelt kvälls- och nattstopp stärker vi tryggheten för den enskilde resenären, avslutar Gunnar Björnstad (M), ledamot i regionfullmäktige.

 

 

Moderaterna vill ha besked om säkerhetsskydd i regionen

Moderaterna begär nu en redovisning i regionstyrelsen om hur Region Västmanland arbetar med angående säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen.

-Efter de brister som framkommit i samband med bland annat Transportsstyrelsens hantering av säkerhetsskyddsklassade uppgifter har det även framkommit att flera kommuner brister i hantering av uppgifter som bör vara säkerhetsklassade . Även Region Västmanland hanterar säkerhetskänslig verksamhet samt information och det är av stort vikt att dessa hanteras på ett korrekt sätt, säger Mikael Andersson Elfgren, ersättare för Moderaterna i regionstyrelsen.

-Säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen skall följas och det är av stort vikt att vi inom politiken säkerställer att det sker. Därför vill vi att Region Västmanland uppfyller de krav som säkerhetsskyddsförordningen föreskriver. Vi vill också att regionstyrelsen får en redovisning hur Region Västmanland arbetar enligt säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen, avslutar Mikael Andersson Elfgren (M).

M släpper 11 förslag för en bättre kollektivtrafik

Idag släpper Moderaterna 11 förslag en bättre kollektivtrafik i Västmanland. Jenny Landernäs, andre vice ordförande i kollektivtrafiknämnden, kommer under dagen att åka buss i Västerås för att belysa frågan.

– För Moderaterna är kollektivtrafiken en viktig pusselbit för att hela länet ska kunna leva och bli framgångsrikt. Cykel, bil och kollektivtrafik ska vara lätt att kombinera på det sätt som passar resenären.

Målet är att fler ska kunna jobba, bo och leva var de vill. Ha möjlighet att resa. För oss är det viktigt att det finns kollektivtrafik i hela länet. Det gör det mer attraktivt att bo i Västmanland och det ökar jobbmöjligheter, säger Jenny Landernäs, andre vice ordförande i kollektivtrafiknämnden i Region Västmanland.

 

– Vi ställer inte utbyggd kollektivtrafik mot nya vägar – utan vet att bägge behövs för att människors vardag ska fungera i ett växande Västmanland. Moderaterna har tagit fram elva punkter som vi tror leder utvecklingen i rätt riktning, med Västmanland i fokus, med klimatet i fokus och med människan i fokus. Att utveckla kollektivtrafiken är mycket viktigt i ett växande Västmanland, det är viktigt att vi har med kollektivtrafiken när vi planerar nya bostadsområden och stadsdelar.  Vi står också inför ett teknikskifte av sällan skådat slag och Västmanland måste ta klivit in i det. Om bara några år kommer vi ha möjlighet att resa på helt andra sätt och det skapar oerhörda möjligheter, och utmaningar, säger Jenny Landernäs (M).

 

– Under nästa mandatperiod vill Moderaterna att det tas beslut om att skapa nytt kollektivtrafikcentra på Erikslund där region- och stadsbussar kan mötas för att ge helt nya resmöjligheter för många västmanlänningar. Moderaterna vill också att vi ska ta beslut om att införa självkörande bussar. Den utvecklingen går snabbt nu och Västmanland måste bestämma sig för hur vi vill ha det, säger Jenny Landernäs (M).

Moderaternas 11 punkter för en bättre kollektivtrafik:

 • Skapa en kollektivtrafiknod på Erikslund där region- och stadsbussar kan mötas och bättre kollektivtrafik skapas
 • Nolltolerans mot hot och våld mot chaufförer, i och kring bussar och tåg
 • Ökade möjligheter till kameraövervakning i och runt stationsmiljöer i kollektivtrafiken
 • Bygga ut E18 och E20 genom Västmanland till motorvägsstandard
 • Förbättrad funktion av väg- och spårnät och ökad trafiksäkerhet ska prioriteras vid infrastruktursatsningar
 • Självkörande elbussar som är anropsstyrda och att införa elbussar i all stadstrafik, samt flextrafik
 • Bygga fyrspår mellan Västerås och Stockholm
 • Genomföra satsningar på Bergslagspendeln i stråket Västerås-Fagersta
 • Rent, snyggt och tryggt i och kring stationsområden
 • Inför pendlarparkeringar som underlättar byte mellan cykel, bil och kollektivtrafik
 • Inför smart turistinformation vid våra hållplatser för att göra det lättare för besökare och öka turismen

Under förmiddagen kommer Jenny Landernäs att åka buss i Västerås och prata kollektivtrafik.

Välkommen att åka med oss och resonera om våra förslag för en bättre kollektivtrafik i Västmanland.

M vill erbjuda fler undersköterskor studielön

Inom Region Västmanland råder stor brist på sjuksköterskor. Vårdplatser har tvingats stänga och kostnaderna för hyrpersonal har ökat de senaste åren vilket till stor del beror på sjuksköterskebristen. Nu föreslår Moderaterna att fler undersköterskor ska erbjudas studielön för att läsa vidare till sjuksköterskor.

– Många undersköterskor drömmer om att ta steget och läsa vidare till sjuksköterska, men drar sig för det på grund av att man inte får ekonomin att gå ihop. Idag erbjuds studielön inom Region Västmanland för undersköterskor, men bara inom vissa kliniker. Det räcker inte som situationen ser ut idag, vi vill att alla undersköterskor ska kunna söka detta stöd, säger Stephanie Bruksgård, moderat ledamot i regionfullmäktige.

– Vi föreslår att regionen vid varje terminsstart ska erbjuda minst 10 undersköterskor studielön för att läsa vidare till sjuksköterska vid Mälardalens högskola, säger Stephanie Bruksgård (M).

M släpper 10 förslag för kortare vårdköer

Moderaterna har släppt en rapport om vårdköerna i Västmanland och hur vill man korta dem. Partiet är oroade över utvecklingen de senaste åren där man menar att köerna vuxit kraftigt.

– Idag väntar 3666 personer i Västmanland på operation eller annan behandling, det är betydligt fler än för fyra år sedan. Värst är det för de som behöver opereras för prostataförstoring där bara 15 procent av patienterna får vård i tid. 2014 var den siffran 71 procent, så vi ser en kraftig försämring, säger Tomas Högström, oppositionsråd för Moderaterna.

– Vi tycker kösituationen är den viktigaste frågan inför valet och lägger därför 10 konkreta förslag hur vi vill lösa den. Det handlar om skärpt vårdgaranti, ökade resurser i form av kömiljoner, satsningar på personalen och minskad administration. Vi vill också att patienten ska slippa betala patientavgift om man fått vänta för länge, säger Tomas Högström.

Här kan du läsa hela rapporten: rapport-10-forslag-for-att-korta-vardkoerna

Regionen vilseleder om hyrpersonal

Moderaterna anser att regionrådet Lena Johansson (S) överdriver när hon påstår att Region Västmanland lyckats vända trenden när det gäller användandet av hyrpersonal.

– Vi kan konstatera att hyrläkarkostnaderna inom psykiatrin minskar med sex miljoner kronor. Det är välkommet och bra men samtidigt ökar kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor med sex miljoner kronor från 2016 till 2017. Det undviker Lena Johansson att berätta i sitt pressmeddelande, säger Tomas Högström (M), moderat oppositionsråd i Region Västmanland.

– Vi är dessutom djupt oroade över utvecklingen eftersom lösningen för att minska behovet av hyrpersonal inom exempelvis Västmanlands sjukhus såvitt vi kan se har varit att stänga vårdplatser. Det leder i sin tur till överbeläggningar, fara för patientsäkerheten och sämre arbetsmiljö för personalen. Åtgärden är inte långsiktigt hållbar, fortsätter Tomas Högström.

– Slutligen konstaterar vi att den nya arbetstidsmodell som nu lyfts fram som en bidragande orsak till påståendet att hyrpersonalbehovet minskade ifrågasätts bland delar av personalen, exempelvis de med nattjänstgöring. Faktum är att arbetstidsmodellen innebar en minskning av arbetstiden för Västmanlands sjukhus motsvarande 20 sjuksköterskor. Sjukskötersketjänster som det är svårt att rekrytera till, säger Tomas Högström (M).

Erik Hamrin första namn på moderaternas valsedel

Moderaterna i Sala höll på onsdagen den 17 januari 2018 nomineringsstämma för att fastställa valsedeln till kommunfullmäktige. Stämman beslutade att nominera Erik Hamrin som första namn på valsedeln.

– Jag är väldigt glad över det förtroende som visats mig och tror starkt på den lista vi nu fastslagit.

Nu börjar arbetet med att visa väljarna hur Moderaterna vill göra en redan bra stad ännu bättre, säger Erik Hamrin.

 

M föreslår skydd för visselblåsare

Moderaten Jenny Landernäs har lämnat in en motion om att Region Västmanland, tidigare landstinget, ska inrätta en så kallad visselblåsarfunktion. En visselblåsarfunktion innebär en kanal och rutiner för att kunna anmäla missförhållanden på arbetsplatsen anonymt. Det kan handla om mobbning, sexuella trakasserier, arbetsmiljöproblem med mera.

– I media har vi kunnat ta del av uppgifter om missförhållanden på arbetsplatser inom regionen. I spåren av metoo-debatten finns också anledning att rannsaka regionen som arbetsgivare. Region Västmanland är en stor arbetsgivare med över 6500 anställda. Det är därför viktigt att säkerställa att alla medarbetare känner sig trygga med att rapportera missförhållanden, säger Jenny Landernäs, moderat oppositionsråd.

– Tyvärr är det alltför vanligt att de som anmäler själva får problem på arbetsplatsen eller med överordnade chefer. Det är därför viktigt att ett visselblåsarsystem innehåller möjligheten för den som anmäler att vara anonym. Rent praktiskt skulle detta kunna ske genom ett digitalt formulär som fylls i om de problem som finns., säger Jenny Landernäs (M).

 

M kritiserar beslut om sprututbyte

Idag fattar regionstyrelsen beslut om att etablera en lågtröskelmottagning för personer som injicerar narkotika. Det innebär i praktiken att man inför möjligheten för narkomaner att få rena sprutor från Region Västmanland, ett beslut som Moderaterna reserverar sig emot.

– Vi står fast vid den linje vi haft hela tiden. Narkomaner borde få hjälp med att sluta missbruka narkotika istället för verktyg som upprätthåller missbruket. Region Västmanland ska inte använda sina begränsade resurser, våra skattepengar, för att bekosta redskap som används för att bryta mot lagen, säger Mikael Andersson Elfgren, moderat ledamot i landstingsfullmäktige och ersättare i regionstyrelsen.

– Vår roll som politiker kan aldrig vara att underlätta missbruk. Vi moderater vill i stället värna missbruksvården och förebygga missbruk i tidig ålder. Under de senaste åren har vi sett mycket få fall av hepatit och inga fall av HIV kopplat till intravenöst missbruk i Västmanland, därför väntas effekterna bli väldigt små av denna satsning. Jag är också kritisk till att det här beslutet har föregåtts av ensidig information där endast de positiva effekterna med sprututbyte har belysts, säger Mikael Andersson Elfgren (M).

Polisbristen ohållbar i KAK

Efter senaste tidens händelser med hot och skjutningar mot polisen i Västerås har situationen blivit allt mer ohållbar. För att förstärka polisen i Västerås har polisledningen beslutat att poliser i Västmanlands övriga kommuner ska utgå från Västerås. Det innebär inte att länet i övrigt helt töms på poliser men visst har det konsekvenser vad det gäller polisens närvaro i länets övriga nio kommuner. I länsdelar där det tidigare fanns två polispatruller, till exempel Köping-Arboga-Kungsör, blir det nu en. I andra delar av länet försvinner polisens närvaro helt under vissa tider av dygnet. Vår slutsats blir att i dagsläget är antalet poliser i länet oacceptabelt lågt.

Västerås behöver förstärkning men tanke på den nationella händelse som överfallet/skjutningen mot polismannens bostad är. Det är vi alla överens om men det får inte innebära att polisnärvaron som i dag redan är mycket låg i övriga delar av Västmanlands län minskar ytterligare. Länet i övrigt behöver också förstärkta polisresurser – inte neddragningar

Vi ser dessutom hur allt fler kommuner beslutar att anställa kommunala ordningsvakter för att täcka upp för bristen på närvarande poliser.

Polismyndigheten i Västmanland har konstaterat att resursläget i länet är ansträngt. Uppgifter från BRÅ visar på höga siffror vad avser utförda våldsbrott (mord och skjutningar) i länet. Exceptionella händelser som attacken på polismannens bostad i Västerås och sprängattentatet mot polisstationen i Hallstahammars kommun visar på en mycket oroande utveckling.

Vi ser dessutom hur allt fler kommuner beslutar att anställa kommunala ordningsvakter för att täcka upp för bristen på närvarande poliser. Samtidigt organiserar sig allt fler i grannsamverkan och allt fler monterar in larm i sina bostäder. Dörrar byts och fönster förstärks. Människor i länet är med all rätt oroliga. I allt högre grad vittnar också invånare om att de är rädda.

Vi moderater är mycket oroliga över det akuta läge som länet nu befinner oss i. Vi riskerar dessutom att hamna i en ond cirkel med ökat antal sjukskrivningar eller att anställda lämnar polisen på grund av det ansträngda läge som är. Det behövs ett nationellt krafttag och att fler poliser placeras i Västmanland län. Rikspolischefen Dan Eliasson äger uppgiften men det politiska ansvaret för situationen har den socialdemokratiska regeringen.

Jessica Polfjärd (M), Riksdagen

Ola Saaw (M), Köping

Anders Röhfors (M), Arboga

Stellan Lund (M), Kungsör

Staffan Strid (M), Skinnskatteberg

Tappade uppkopplingen