Nyheter

M vill ha flexibla buss-stopp i hela länet

Moderaterna har lämnat in ett förslag till regionfullmäktige om att kvälls- och nattbussar i hela Västmanland ska kunna stanna mellan hållplatserna.

– Det finns många som känner en oro över att bli utsatta för brott på kvällen eller natten. Det gäller framför allt unga kvinnor. Vi politiker måste ta detta på allvar och se vad vi kan göra för att öka tryggheten. En viktig åtgärd är att införa flexibelt kvälls- och nattstopp under resa med bussarna i länet. Det kan tillsammans med andra åtgärder öka andelen i Västmanland som känner sig trygga när de utnyttjar kollektivtrafiken kvällstid, säger Mikael Andersson Elfgren, moderat ledamot i regionfullmäktige.

– Förslaget innebär att passageraren själv kan begära att bli avsläppt mellan två hållplatser när man så önskar. Om du till exempel besökt Västerås och ska ta dig hem till Hallstahammar eller Köping och åker utan ressällskap kan du efter dialog med busschauffören bestämma var du skall kliva av efter busslinjen, säger Jenny Landernäs, 2:e vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

– Idén om flexibelt kvälls- och nattstopp kommer ursprungligen från Toronto och buss-stoppen ska bara göras där föraren anser det vara trafiksäkert att stanna. Med flexibelt kvälls- och nattstopp stärker vi tryggheten för den enskilde resenären, avslutar Gunnar Björnstad (M), ledamot i regionfullmäktige.

 

 

Moderaterna vill ha besked om säkerhetsskydd i regionen

Moderaterna begär nu en redovisning i regionstyrelsen om hur Region Västmanland arbetar med angående säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen.

-Efter de brister som framkommit i samband med bland annat Transportsstyrelsens hantering av säkerhetsskyddsklassade uppgifter har det även framkommit att flera kommuner brister i hantering av uppgifter som bör vara säkerhetsklassade . Även Region Västmanland hanterar säkerhetskänslig verksamhet samt information och det är av stort vikt att dessa hanteras på ett korrekt sätt, säger Mikael Andersson Elfgren, ersättare för Moderaterna i regionstyrelsen.

-Säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen skall följas och det är av stort vikt att vi inom politiken säkerställer att det sker. Därför vill vi att Region Västmanland uppfyller de krav som säkerhetsskyddsförordningen föreskriver. Vi vill också att regionstyrelsen får en redovisning hur Region Västmanland arbetar enligt säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen, avslutar Mikael Andersson Elfgren (M).

M släpper 11 förslag för en bättre kollektivtrafik

Idag släpper Moderaterna 11 förslag en bättre kollektivtrafik i Västmanland. Jenny Landernäs, andre vice ordförande i kollektivtrafiknämnden, kommer under dagen att åka buss i Västerås för att belysa frågan.

– För Moderaterna är kollektivtrafiken en viktig pusselbit för att hela länet ska kunna leva och bli framgångsrikt. Cykel, bil och kollektivtrafik ska vara lätt att kombinera på det sätt som passar resenären.

Målet är att fler ska kunna jobba, bo och leva var de vill. Ha möjlighet att resa. För oss är det viktigt att det finns kollektivtrafik i hela länet. Det gör det mer attraktivt att bo i Västmanland och det ökar jobbmöjligheter, säger Jenny Landernäs, andre vice ordförande i kollektivtrafiknämnden i Region Västmanland.

 

– Vi ställer inte utbyggd kollektivtrafik mot nya vägar – utan vet att bägge behövs för att människors vardag ska fungera i ett växande Västmanland. Moderaterna har tagit fram elva punkter som vi tror leder utvecklingen i rätt riktning, med Västmanland i fokus, med klimatet i fokus och med människan i fokus. Att utveckla kollektivtrafiken är mycket viktigt i ett växande Västmanland, det är viktigt att vi har med kollektivtrafiken när vi planerar nya bostadsområden och stadsdelar.  Vi står också inför ett teknikskifte av sällan skådat slag och Västmanland måste ta klivit in i det. Om bara några år kommer vi ha möjlighet att resa på helt andra sätt och det skapar oerhörda möjligheter, och utmaningar, säger Jenny Landernäs (M).

 

– Under nästa mandatperiod vill Moderaterna att det tas beslut om att skapa nytt kollektivtrafikcentra på Erikslund där region- och stadsbussar kan mötas för att ge helt nya resmöjligheter för många västmanlänningar. Moderaterna vill också att vi ska ta beslut om att införa självkörande bussar. Den utvecklingen går snabbt nu och Västmanland måste bestämma sig för hur vi vill ha det, säger Jenny Landernäs (M).

Moderaternas 11 punkter för en bättre kollektivtrafik:

 • Skapa en kollektivtrafiknod på Erikslund där region- och stadsbussar kan mötas och bättre kollektivtrafik skapas
 • Nolltolerans mot hot och våld mot chaufförer, i och kring bussar och tåg
 • Ökade möjligheter till kameraövervakning i och runt stationsmiljöer i kollektivtrafiken
 • Bygga ut E18 och E20 genom Västmanland till motorvägsstandard
 • Förbättrad funktion av väg- och spårnät och ökad trafiksäkerhet ska prioriteras vid infrastruktursatsningar
 • Självkörande elbussar som är anropsstyrda och att införa elbussar i all stadstrafik, samt flextrafik
 • Bygga fyrspår mellan Västerås och Stockholm
 • Genomföra satsningar på Bergslagspendeln i stråket Västerås-Fagersta
 • Rent, snyggt och tryggt i och kring stationsområden
 • Inför pendlarparkeringar som underlättar byte mellan cykel, bil och kollektivtrafik
 • Inför smart turistinformation vid våra hållplatser för att göra det lättare för besökare och öka turismen

Under förmiddagen kommer Jenny Landernäs att åka buss i Västerås och prata kollektivtrafik.

Välkommen att åka med oss och resonera om våra förslag för en bättre kollektivtrafik i Västmanland.

M vill erbjuda fler undersköterskor studielön

Inom Region Västmanland råder stor brist på sjuksköterskor. Vårdplatser har tvingats stänga och kostnaderna för hyrpersonal har ökat de senaste åren vilket till stor del beror på sjuksköterskebristen. Nu föreslår Moderaterna att fler undersköterskor ska erbjudas studielön för att läsa vidare till sjuksköterskor.

– Många undersköterskor drömmer om att ta steget och läsa vidare till sjuksköterska, men drar sig för det på grund av att man inte får ekonomin att gå ihop. Idag erbjuds studielön inom Region Västmanland för undersköterskor, men bara inom vissa kliniker. Det räcker inte som situationen ser ut idag, vi vill att alla undersköterskor ska kunna söka detta stöd, säger Stephanie Bruksgård, moderat ledamot i regionfullmäktige.

– Vi föreslår att regionen vid varje terminsstart ska erbjuda minst 10 undersköterskor studielön för att läsa vidare till sjuksköterska vid Mälardalens högskola, säger Stephanie Bruksgård (M).

M släpper 10 förslag för kortare vårdköer

Moderaterna har släppt en rapport om vårdköerna i Västmanland och hur vill man korta dem. Partiet är oroade över utvecklingen de senaste åren där man menar att köerna vuxit kraftigt.

– Idag väntar 3666 personer i Västmanland på operation eller annan behandling, det är betydligt fler än för fyra år sedan. Värst är det för de som behöver opereras för prostataförstoring där bara 15 procent av patienterna får vård i tid. 2014 var den siffran 71 procent, så vi ser en kraftig försämring, säger Tomas Högström, oppositionsråd för Moderaterna.

– Vi tycker kösituationen är den viktigaste frågan inför valet och lägger därför 10 konkreta förslag hur vi vill lösa den. Det handlar om skärpt vårdgaranti, ökade resurser i form av kömiljoner, satsningar på personalen och minskad administration. Vi vill också att patienten ska slippa betala patientavgift om man fått vänta för länge, säger Tomas Högström.

Här kan du läsa hela rapporten: rapport-10-forslag-for-att-korta-vardkoerna

Regionen vilseleder om hyrpersonal

Moderaterna anser att regionrådet Lena Johansson (S) överdriver när hon påstår att Region Västmanland lyckats vända trenden när det gäller användandet av hyrpersonal.

– Vi kan konstatera att hyrläkarkostnaderna inom psykiatrin minskar med sex miljoner kronor. Det är välkommet och bra men samtidigt ökar kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor med sex miljoner kronor från 2016 till 2017. Det undviker Lena Johansson att berätta i sitt pressmeddelande, säger Tomas Högström (M), moderat oppositionsråd i Region Västmanland.

– Vi är dessutom djupt oroade över utvecklingen eftersom lösningen för att minska behovet av hyrpersonal inom exempelvis Västmanlands sjukhus såvitt vi kan se har varit att stänga vårdplatser. Det leder i sin tur till överbeläggningar, fara för patientsäkerheten och sämre arbetsmiljö för personalen. Åtgärden är inte långsiktigt hållbar, fortsätter Tomas Högström.

– Slutligen konstaterar vi att den nya arbetstidsmodell som nu lyfts fram som en bidragande orsak till påståendet att hyrpersonalbehovet minskade ifrågasätts bland delar av personalen, exempelvis de med nattjänstgöring. Faktum är att arbetstidsmodellen innebar en minskning av arbetstiden för Västmanlands sjukhus motsvarande 20 sjuksköterskor. Sjukskötersketjänster som det är svårt att rekrytera till, säger Tomas Högström (M).

Äldreomsorgens kris är ett hot mot välfärden

VLT har på senaste tiden lyft fram situationen inom äldreomsorgen. Situationen inom äldreomsorgen idag är mycket allvarlig. Ingen ska behöva känna oro för att bli äldre. Äldreboende och hemtjänst måste fungera. Den situation som beskrivs är ett stort hot mot välfärden, särskilt som vi vet att fler kommer att bli äldre och fler behöver arbeta inom äldreomsorgen.

Den situation som beskrivs är ett stort hot mot välfärden, särskilt som vi vet att fler kommer att bli äldre och fler behöver arbeta inom äldreomsorgen.
Vi moderater ser många problem och har ett antal förslag på förbättringsåtgärder. Utgångspunkten måste vara den äldre och dess behov.

Många äldre blir ensamma när släkten bor på annan ort och vänner faller ifrån. Vi vill se över möjligheten att låta staden anställa ungdomar till stadens äldreboenden under helger och sommarlov som ett extra stöd till de äldre och som ett komplement till ordinarie personalen.

Tanken är att ungdomarna ska ordna aktiviteter och umgås tillsammans med de äldre, samtidigt som de äldre får en roligare vardag får även ungdomarna ett första jobb och bredare erfarenhet med förhoppningen om att några i framtiden väljer att arbeta inom äldreomsorgen.

Äldre kan idag välja omsorgsutförare och till viss del innehåll. Vi vill utveckla detta och införa lagen om valfrihet (LOV) inom flera områden i Västerås som särskilt boende i äldreomsorgen.
Äldre kan idag välja omsorgsutförare och till viss del innehåll. Vi vill utveckla detta och införa lagen om valfrihet (LOV) inom flera områden i Västerås som särskilt boende i äldreomsorgen. Det gör att undersköterskor får fler arbetsgivare att välja mellan.

Den valmöjligheten bidrar bland annat till en positiv konkurrens på arbetsmarknaden för den lokala löneutvecklingen och frågor som rör arbetsmiljön. Privata företag behövs. Reglerna inom äldreomsorgen måste göras så att även lokala företag kan finnas i Västerås.

Sjukskrivningarna i äldreomsorgen måste minska då den ligger på en oroande hög nivå. Insatser har påbörjades under förra året som har bevis effekt och är en del av ett forskningsprojekt (Stamina). Det är också många med lång erfarenhet som är sjukskrivna vars erfarenhet verkligen behövs. Vikariesituationen behöver ses över och det måste tillåtas fler tillsvidareanställda vikarier på enheterna.

Moderaterna är med och inför önskad tjänstgöringsgrad i Västerås stad, så att anställda själv kan påverka hur mycket de vill jobba och har möjlighet att höja eller sänka sin arbetstid. Delade turer ska undvikas i möjligaste mån.

Det behövs en omorganisation i Västerås stad där äldrenämnden behöver se effekterna av sina beslut. Västerås stad vård och omsorg behöver bli en del av äldrenämnden.

Det är högst märkligt att det kan stå äldre i en bostadskö samtidigt som det finns lediga lägenheter på flera servicehus. Korttidsplatser måste garanteras vid akuta behov.

Äldre-äldre som är ensamma och oroliga ska kunna få en plats på servicehus eller äldreboende. Har man idag rätt till ett visst antal hemtjänsttimmar ska man erbjudas plats på servicehus eller äldreboende utan ny behovsprövning och självklart utifrån eget önskemål.

Det måste byggas fler trygghetsboenden i Västerås. Trygghetsboende är en boendeform där det också finns gemensamma ytor för samvaro, den är bra för äldre som är ensamma och behöver en mer anpassad boendeform.

Tekniken är ett hjälpmedel och gör att man kan vara självständig och styra mer över sin vardag. Det kan dock aldrig ersätta de personliga mötena och samvaron som alla behöver.

I Västerås finns flera välfärdsföretag som utvecklar hjälpmedel för äldre och personer som har svårt att röra sig. Det är något som Västerås stad tar tillvara på idag och är med vid tester i verkligheten. Ny teknik kan underlätta vardagen för många äldre till exempel att kunna duscha själv med en specialbyggd dusch trots att man har svårt att röra sig eller gå på toaletten utan assistans med hjälp av hjälpmedel på toaletten.

Äldrenämnden i Västerås måste tydligt visa på vägarna och sätten att förbättra och trygga verksamheten och då krävs det krafttag för att ingen ska vara rädd för att bli äldre.

Elisabeth Unell (M)

oppositionsråd

Anna Hård af Segerstad (M)

oppositionsråd

Marcus Jacobson (M)

andre vice ordförande i äldrenämnden

Erik Hamrin första namn på moderaternas valsedel

Moderaterna i Sala höll på onsdagen den 17 januari 2018 nomineringsstämma för att fastställa valsedeln till kommunfullmäktige. Stämman beslutade att nominera Erik Hamrin som första namn på valsedeln.

– Jag är väldigt glad över det förtroende som visats mig och tror starkt på den lista vi nu fastslagit.

Nu börjar arbetet med att visa väljarna hur Moderaterna vill göra en redan bra stad ännu bättre, säger Erik Hamrin.

 

M föreslår skydd för visselblåsare

Moderaten Jenny Landernäs har lämnat in en motion om att Region Västmanland, tidigare landstinget, ska inrätta en så kallad visselblåsarfunktion. En visselblåsarfunktion innebär en kanal och rutiner för att kunna anmäla missförhållanden på arbetsplatsen anonymt. Det kan handla om mobbning, sexuella trakasserier, arbetsmiljöproblem med mera.

– I media har vi kunnat ta del av uppgifter om missförhållanden på arbetsplatser inom regionen. I spåren av metoo-debatten finns också anledning att rannsaka regionen som arbetsgivare. Region Västmanland är en stor arbetsgivare med över 6500 anställda. Det är därför viktigt att säkerställa att alla medarbetare känner sig trygga med att rapportera missförhållanden, säger Jenny Landernäs, moderat oppositionsråd.

– Tyvärr är det alltför vanligt att de som anmäler själva får problem på arbetsplatsen eller med överordnade chefer. Det är därför viktigt att ett visselblåsarsystem innehåller möjligheten för den som anmäler att vara anonym. Rent praktiskt skulle detta kunna ske genom ett digitalt formulär som fylls i om de problem som finns., säger Jenny Landernäs (M).

 

Ladda fler inlägg
Tappade uppkopplingen