Nyheter

M vill erbjuda fler undersköterskor studielön

Inom Region Västmanland råder stor brist på sjuksköterskor. Vårdplatser har tvingats stänga och kostnaderna för hyrpersonal har ökat de senaste åren vilket till stor del beror på sjuksköterskebristen. Nu föreslår Moderaterna att fler undersköterskor ska erbjudas studielön för att läsa vidare till sjuksköterskor.

– Många undersköterskor drömmer om att ta steget och läsa vidare till sjuksköterska, men drar sig för det på grund av att man inte får ekonomin att gå ihop. Idag erbjuds studielön inom Region Västmanland för undersköterskor, men bara inom vissa kliniker. Det räcker inte som situationen ser ut idag, vi vill att alla undersköterskor ska kunna söka detta stöd, säger Stephanie Bruksgård, moderat ledamot i regionfullmäktige.

– Vi föreslår att regionen vid varje terminsstart ska erbjuda minst 10 undersköterskor studielön för att läsa vidare till sjuksköterska vid Mälardalens högskola, säger Stephanie Bruksgård (M).

M släpper 10 förslag för kortare vårdköer

Moderaterna har släppt en rapport om vårdköerna i Västmanland och hur vill man korta dem. Partiet är oroade över utvecklingen de senaste åren där man menar att köerna vuxit kraftigt.

– Idag väntar 3666 personer i Västmanland på operation eller annan behandling, det är betydligt fler än för fyra år sedan. Värst är det för de som behöver opereras för prostataförstoring där bara 15 procent av patienterna får vård i tid. 2014 var den siffran 71 procent, så vi ser en kraftig försämring, säger Tomas Högström, oppositionsråd för Moderaterna.

– Vi tycker kösituationen är den viktigaste frågan inför valet och lägger därför 10 konkreta förslag hur vi vill lösa den. Det handlar om skärpt vårdgaranti, ökade resurser i form av kömiljoner, satsningar på personalen och minskad administration. Vi vill också att patienten ska slippa betala patientavgift om man fått vänta för länge, säger Tomas Högström.

Här kan du läsa hela rapporten: rapport-10-forslag-for-att-korta-vardkoerna

Regionen vilseleder om hyrpersonal

Moderaterna anser att regionrådet Lena Johansson (S) överdriver när hon påstår att Region Västmanland lyckats vända trenden när det gäller användandet av hyrpersonal.

– Vi kan konstatera att hyrläkarkostnaderna inom psykiatrin minskar med sex miljoner kronor. Det är välkommet och bra men samtidigt ökar kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor med sex miljoner kronor från 2016 till 2017. Det undviker Lena Johansson att berätta i sitt pressmeddelande, säger Tomas Högström (M), moderat oppositionsråd i Region Västmanland.

– Vi är dessutom djupt oroade över utvecklingen eftersom lösningen för att minska behovet av hyrpersonal inom exempelvis Västmanlands sjukhus såvitt vi kan se har varit att stänga vårdplatser. Det leder i sin tur till överbeläggningar, fara för patientsäkerheten och sämre arbetsmiljö för personalen. Åtgärden är inte långsiktigt hållbar, fortsätter Tomas Högström.

– Slutligen konstaterar vi att den nya arbetstidsmodell som nu lyfts fram som en bidragande orsak till påståendet att hyrpersonalbehovet minskade ifrågasätts bland delar av personalen, exempelvis de med nattjänstgöring. Faktum är att arbetstidsmodellen innebar en minskning av arbetstiden för Västmanlands sjukhus motsvarande 20 sjuksköterskor. Sjukskötersketjänster som det är svårt att rekrytera till, säger Tomas Högström (M).

Äldreomsorgens kris är ett hot mot välfärden

VLT har på senaste tiden lyft fram situationen inom äldreomsorgen. Situationen inom äldreomsorgen idag är mycket allvarlig. Ingen ska behöva känna oro för att bli äldre. Äldreboende och hemtjänst måste fungera. Den situation som beskrivs är ett stort hot mot välfärden, särskilt som vi vet att fler kommer att bli äldre och fler behöver arbeta inom äldreomsorgen.

Den situation som beskrivs är ett stort hot mot välfärden, särskilt som vi vet att fler kommer att bli äldre och fler behöver arbeta inom äldreomsorgen.
Vi moderater ser många problem och har ett antal förslag på förbättringsåtgärder. Utgångspunkten måste vara den äldre och dess behov.

Många äldre blir ensamma när släkten bor på annan ort och vänner faller ifrån. Vi vill se över möjligheten att låta staden anställa ungdomar till stadens äldreboenden under helger och sommarlov som ett extra stöd till de äldre och som ett komplement till ordinarie personalen.

Tanken är att ungdomarna ska ordna aktiviteter och umgås tillsammans med de äldre, samtidigt som de äldre får en roligare vardag får även ungdomarna ett första jobb och bredare erfarenhet med förhoppningen om att några i framtiden väljer att arbeta inom äldreomsorgen.

Äldre kan idag välja omsorgsutförare och till viss del innehåll. Vi vill utveckla detta och införa lagen om valfrihet (LOV) inom flera områden i Västerås som särskilt boende i äldreomsorgen.
Äldre kan idag välja omsorgsutförare och till viss del innehåll. Vi vill utveckla detta och införa lagen om valfrihet (LOV) inom flera områden i Västerås som särskilt boende i äldreomsorgen. Det gör att undersköterskor får fler arbetsgivare att välja mellan.

Den valmöjligheten bidrar bland annat till en positiv konkurrens på arbetsmarknaden för den lokala löneutvecklingen och frågor som rör arbetsmiljön. Privata företag behövs. Reglerna inom äldreomsorgen måste göras så att även lokala företag kan finnas i Västerås.

Sjukskrivningarna i äldreomsorgen måste minska då den ligger på en oroande hög nivå. Insatser har påbörjades under förra året som har bevis effekt och är en del av ett forskningsprojekt (Stamina). Det är också många med lång erfarenhet som är sjukskrivna vars erfarenhet verkligen behövs. Vikariesituationen behöver ses över och det måste tillåtas fler tillsvidareanställda vikarier på enheterna.

Moderaterna är med och inför önskad tjänstgöringsgrad i Västerås stad, så att anställda själv kan påverka hur mycket de vill jobba och har möjlighet att höja eller sänka sin arbetstid. Delade turer ska undvikas i möjligaste mån.

Det behövs en omorganisation i Västerås stad där äldrenämnden behöver se effekterna av sina beslut. Västerås stad vård och omsorg behöver bli en del av äldrenämnden.

Det är högst märkligt att det kan stå äldre i en bostadskö samtidigt som det finns lediga lägenheter på flera servicehus. Korttidsplatser måste garanteras vid akuta behov.

Äldre-äldre som är ensamma och oroliga ska kunna få en plats på servicehus eller äldreboende. Har man idag rätt till ett visst antal hemtjänsttimmar ska man erbjudas plats på servicehus eller äldreboende utan ny behovsprövning och självklart utifrån eget önskemål.

Det måste byggas fler trygghetsboenden i Västerås. Trygghetsboende är en boendeform där det också finns gemensamma ytor för samvaro, den är bra för äldre som är ensamma och behöver en mer anpassad boendeform.

Tekniken är ett hjälpmedel och gör att man kan vara självständig och styra mer över sin vardag. Det kan dock aldrig ersätta de personliga mötena och samvaron som alla behöver.

I Västerås finns flera välfärdsföretag som utvecklar hjälpmedel för äldre och personer som har svårt att röra sig. Det är något som Västerås stad tar tillvara på idag och är med vid tester i verkligheten. Ny teknik kan underlätta vardagen för många äldre till exempel att kunna duscha själv med en specialbyggd dusch trots att man har svårt att röra sig eller gå på toaletten utan assistans med hjälp av hjälpmedel på toaletten.

Äldrenämnden i Västerås måste tydligt visa på vägarna och sätten att förbättra och trygga verksamheten och då krävs det krafttag för att ingen ska vara rädd för att bli äldre.

Elisabeth Unell (M)

oppositionsråd

Anna Hård af Segerstad (M)

oppositionsråd

Marcus Jacobson (M)

andre vice ordförande i äldrenämnden

Erik Hamrin första namn på moderaternas valsedel

Moderaterna i Sala höll på onsdagen den 17 januari 2018 nomineringsstämma för att fastställa valsedeln till kommunfullmäktige. Stämman beslutade att nominera Erik Hamrin som första namn på valsedeln.

– Jag är väldigt glad över det förtroende som visats mig och tror starkt på den lista vi nu fastslagit.

Nu börjar arbetet med att visa väljarna hur Moderaterna vill göra en redan bra stad ännu bättre, säger Erik Hamrin.

 

M föreslår skydd för visselblåsare

Moderaten Jenny Landernäs har lämnat in en motion om att Region Västmanland, tidigare landstinget, ska inrätta en så kallad visselblåsarfunktion. En visselblåsarfunktion innebär en kanal och rutiner för att kunna anmäla missförhållanden på arbetsplatsen anonymt. Det kan handla om mobbning, sexuella trakasserier, arbetsmiljöproblem med mera.

– I media har vi kunnat ta del av uppgifter om missförhållanden på arbetsplatser inom regionen. I spåren av metoo-debatten finns också anledning att rannsaka regionen som arbetsgivare. Region Västmanland är en stor arbetsgivare med över 6500 anställda. Det är därför viktigt att säkerställa att alla medarbetare känner sig trygga med att rapportera missförhållanden, säger Jenny Landernäs, moderat oppositionsråd.

– Tyvärr är det alltför vanligt att de som anmäler själva får problem på arbetsplatsen eller med överordnade chefer. Det är därför viktigt att ett visselblåsarsystem innehåller möjligheten för den som anmäler att vara anonym. Rent praktiskt skulle detta kunna ske genom ett digitalt formulär som fylls i om de problem som finns., säger Jenny Landernäs (M).

 

Vårt landsting nr 4, 2017

Här kommer ett nytt nummer av regiongruppens tidning “Vårt landsting”.

Läs bland annat om den 14 miljarder stora investering regionen ska göra, och läs om vilka som toppar våra regionlistor!

Numret hittar du här: VårtLandstingNr4_2017.

 

M kritiserar beslut om sprututbyte

Idag fattar regionstyrelsen beslut om att etablera en lågtröskelmottagning för personer som injicerar narkotika. Det innebär i praktiken att man inför möjligheten för narkomaner att få rena sprutor från Region Västmanland, ett beslut som Moderaterna reserverar sig emot.

– Vi står fast vid den linje vi haft hela tiden. Narkomaner borde få hjälp med att sluta missbruka narkotika istället för verktyg som upprätthåller missbruket. Region Västmanland ska inte använda sina begränsade resurser, våra skattepengar, för att bekosta redskap som används för att bryta mot lagen, säger Mikael Andersson Elfgren, moderat ledamot i landstingsfullmäktige och ersättare i regionstyrelsen.

– Vår roll som politiker kan aldrig vara att underlätta missbruk. Vi moderater vill i stället värna missbruksvården och förebygga missbruk i tidig ålder. Under de senaste åren har vi sett mycket få fall av hepatit och inga fall av HIV kopplat till intravenöst missbruk i Västmanland, därför väntas effekterna bli väldigt små av denna satsning. Jag är också kritisk till att det här beslutet har föregåtts av ensidig information där endast de positiva effekterna med sprututbyte har belysts, säger Mikael Andersson Elfgren (M).

Polisbristen ohållbar i KAK

Efter senaste tidens händelser med hot och skjutningar mot polisen i Västerås har situationen blivit allt mer ohållbar. För att förstärka polisen i Västerås har polisledningen beslutat att poliser i Västmanlands övriga kommuner ska utgå från Västerås. Det innebär inte att länet i övrigt helt töms på poliser men visst har det konsekvenser vad det gäller polisens närvaro i länets övriga nio kommuner. I länsdelar där det tidigare fanns två polispatruller, till exempel Köping-Arboga-Kungsör, blir det nu en. I andra delar av länet försvinner polisens närvaro helt under vissa tider av dygnet. Vår slutsats blir att i dagsläget är antalet poliser i länet oacceptabelt lågt.

Västerås behöver förstärkning men tanke på den nationella händelse som överfallet/skjutningen mot polismannens bostad är. Det är vi alla överens om men det får inte innebära att polisnärvaron som i dag redan är mycket låg i övriga delar av Västmanlands län minskar ytterligare. Länet i övrigt behöver också förstärkta polisresurser – inte neddragningar

Vi ser dessutom hur allt fler kommuner beslutar att anställa kommunala ordningsvakter för att täcka upp för bristen på närvarande poliser.

Polismyndigheten i Västmanland har konstaterat att resursläget i länet är ansträngt. Uppgifter från BRÅ visar på höga siffror vad avser utförda våldsbrott (mord och skjutningar) i länet. Exceptionella händelser som attacken på polismannens bostad i Västerås och sprängattentatet mot polisstationen i Hallstahammars kommun visar på en mycket oroande utveckling.

Vi ser dessutom hur allt fler kommuner beslutar att anställa kommunala ordningsvakter för att täcka upp för bristen på närvarande poliser. Samtidigt organiserar sig allt fler i grannsamverkan och allt fler monterar in larm i sina bostäder. Dörrar byts och fönster förstärks. Människor i länet är med all rätt oroliga. I allt högre grad vittnar också invånare om att de är rädda.

Vi moderater är mycket oroliga över det akuta läge som länet nu befinner oss i. Vi riskerar dessutom att hamna i en ond cirkel med ökat antal sjukskrivningar eller att anställda lämnar polisen på grund av det ansträngda läge som är. Det behövs ett nationellt krafttag och att fler poliser placeras i Västmanland län. Rikspolischefen Dan Eliasson äger uppgiften men det politiska ansvaret för situationen har den socialdemokratiska regeringen.

Jessica Polfjärd (M), Riksdagen

Ola Saaw (M), Köping

Anders Röhfors (M), Arboga

Stellan Lund (M), Kungsör

Staffan Strid (M), Skinnskatteberg

Ladda fler inlägg
Tappade uppkopplingen