Nyheter

Äldreomsorgens kris är ett hot mot välfärden

VLT har på senaste tiden lyft fram situationen inom äldreomsorgen. Situationen inom äldreomsorgen idag är mycket allvarlig. Ingen ska behöva känna oro för att bli äldre. Äldreboende och hemtjänst måste fungera. Den situation som beskrivs är ett stort hot mot välfärden, särskilt som vi vet att fler kommer att bli äldre och fler behöver arbeta inom äldreomsorgen.

Den situation som beskrivs är ett stort hot mot välfärden, särskilt som vi vet att fler kommer att bli äldre och fler behöver arbeta inom äldreomsorgen.
Vi moderater ser många problem och har ett antal förslag på förbättringsåtgärder. Utgångspunkten måste vara den äldre och dess behov.

Många äldre blir ensamma när släkten bor på annan ort och vänner faller ifrån. Vi vill se över möjligheten att låta staden anställa ungdomar till stadens äldreboenden under helger och sommarlov som ett extra stöd till de äldre och som ett komplement till ordinarie personalen.

Tanken är att ungdomarna ska ordna aktiviteter och umgås tillsammans med de äldre, samtidigt som de äldre får en roligare vardag får även ungdomarna ett första jobb och bredare erfarenhet med förhoppningen om att några i framtiden väljer att arbeta inom äldreomsorgen.

Äldre kan idag välja omsorgsutförare och till viss del innehåll. Vi vill utveckla detta och införa lagen om valfrihet (LOV) inom flera områden i Västerås som särskilt boende i äldreomsorgen.
Äldre kan idag välja omsorgsutförare och till viss del innehåll. Vi vill utveckla detta och införa lagen om valfrihet (LOV) inom flera områden i Västerås som särskilt boende i äldreomsorgen. Det gör att undersköterskor får fler arbetsgivare att välja mellan.

Den valmöjligheten bidrar bland annat till en positiv konkurrens på arbetsmarknaden för den lokala löneutvecklingen och frågor som rör arbetsmiljön. Privata företag behövs. Reglerna inom äldreomsorgen måste göras så att även lokala företag kan finnas i Västerås.

Sjukskrivningarna i äldreomsorgen måste minska då den ligger på en oroande hög nivå. Insatser har påbörjades under förra året som har bevis effekt och är en del av ett forskningsprojekt (Stamina). Det är också många med lång erfarenhet som är sjukskrivna vars erfarenhet verkligen behövs. Vikariesituationen behöver ses över och det måste tillåtas fler tillsvidareanställda vikarier på enheterna.

Moderaterna är med och inför önskad tjänstgöringsgrad i Västerås stad, så att anställda själv kan påverka hur mycket de vill jobba och har möjlighet att höja eller sänka sin arbetstid. Delade turer ska undvikas i möjligaste mån.

Det behövs en omorganisation i Västerås stad där äldrenämnden behöver se effekterna av sina beslut. Västerås stad vård och omsorg behöver bli en del av äldrenämnden.

Det är högst märkligt att det kan stå äldre i en bostadskö samtidigt som det finns lediga lägenheter på flera servicehus. Korttidsplatser måste garanteras vid akuta behov.

Äldre-äldre som är ensamma och oroliga ska kunna få en plats på servicehus eller äldreboende. Har man idag rätt till ett visst antal hemtjänsttimmar ska man erbjudas plats på servicehus eller äldreboende utan ny behovsprövning och självklart utifrån eget önskemål.

Det måste byggas fler trygghetsboenden i Västerås. Trygghetsboende är en boendeform där det också finns gemensamma ytor för samvaro, den är bra för äldre som är ensamma och behöver en mer anpassad boendeform.

Tekniken är ett hjälpmedel och gör att man kan vara självständig och styra mer över sin vardag. Det kan dock aldrig ersätta de personliga mötena och samvaron som alla behöver.

I Västerås finns flera välfärdsföretag som utvecklar hjälpmedel för äldre och personer som har svårt att röra sig. Det är något som Västerås stad tar tillvara på idag och är med vid tester i verkligheten. Ny teknik kan underlätta vardagen för många äldre till exempel att kunna duscha själv med en specialbyggd dusch trots att man har svårt att röra sig eller gå på toaletten utan assistans med hjälp av hjälpmedel på toaletten.

Äldrenämnden i Västerås måste tydligt visa på vägarna och sätten att förbättra och trygga verksamheten och då krävs det krafttag för att ingen ska vara rädd för att bli äldre.

Elisabeth Unell (M)

oppositionsråd

Anna Hård af Segerstad (M)

oppositionsråd

Marcus Jacobson (M)

andre vice ordförande i äldrenämnden

Erik Hamrin första namn på moderaternas valsedel

Moderaterna i Sala höll på onsdagen den 17 januari 2018 nomineringsstämma för att fastställa valsedeln till kommunfullmäktige. Stämman beslutade att nominera Erik Hamrin som första namn på valsedeln.

– Jag är väldigt glad över det förtroende som visats mig och tror starkt på den lista vi nu fastslagit.

Nu börjar arbetet med att visa väljarna hur Moderaterna vill göra en redan bra stad ännu bättre, säger Erik Hamrin.

 

M föreslår skydd för visselblåsare

Moderaten Jenny Landernäs har lämnat in en motion om att Region Västmanland, tidigare landstinget, ska inrätta en så kallad visselblåsarfunktion. En visselblåsarfunktion innebär en kanal och rutiner för att kunna anmäla missförhållanden på arbetsplatsen anonymt. Det kan handla om mobbning, sexuella trakasserier, arbetsmiljöproblem med mera.

– I media har vi kunnat ta del av uppgifter om missförhållanden på arbetsplatser inom regionen. I spåren av metoo-debatten finns också anledning att rannsaka regionen som arbetsgivare. Region Västmanland är en stor arbetsgivare med över 6500 anställda. Det är därför viktigt att säkerställa att alla medarbetare känner sig trygga med att rapportera missförhållanden, säger Jenny Landernäs, moderat oppositionsråd.

– Tyvärr är det alltför vanligt att de som anmäler själva får problem på arbetsplatsen eller med överordnade chefer. Det är därför viktigt att ett visselblåsarsystem innehåller möjligheten för den som anmäler att vara anonym. Rent praktiskt skulle detta kunna ske genom ett digitalt formulär som fylls i om de problem som finns., säger Jenny Landernäs (M).

 

Vårt landsting nr 4, 2017

Här kommer ett nytt nummer av regiongruppens tidning “Vårt landsting”.

Läs bland annat om den 14 miljarder stora investering regionen ska göra, och läs om vilka som toppar våra regionlistor!

Numret hittar du här: VårtLandstingNr4_2017.

 

M kritiserar beslut om sprututbyte

Idag fattar regionstyrelsen beslut om att etablera en lågtröskelmottagning för personer som injicerar narkotika. Det innebär i praktiken att man inför möjligheten för narkomaner att få rena sprutor från Region Västmanland, ett beslut som Moderaterna reserverar sig emot.

– Vi står fast vid den linje vi haft hela tiden. Narkomaner borde få hjälp med att sluta missbruka narkotika istället för verktyg som upprätthåller missbruket. Region Västmanland ska inte använda sina begränsade resurser, våra skattepengar, för att bekosta redskap som används för att bryta mot lagen, säger Mikael Andersson Elfgren, moderat ledamot i landstingsfullmäktige och ersättare i regionstyrelsen.

– Vår roll som politiker kan aldrig vara att underlätta missbruk. Vi moderater vill i stället värna missbruksvården och förebygga missbruk i tidig ålder. Under de senaste åren har vi sett mycket få fall av hepatit och inga fall av HIV kopplat till intravenöst missbruk i Västmanland, därför väntas effekterna bli väldigt små av denna satsning. Jag är också kritisk till att det här beslutet har föregåtts av ensidig information där endast de positiva effekterna med sprututbyte har belysts, säger Mikael Andersson Elfgren (M).

Polisbristen ohållbar i KAK

Efter senaste tidens händelser med hot och skjutningar mot polisen i Västerås har situationen blivit allt mer ohållbar. För att förstärka polisen i Västerås har polisledningen beslutat att poliser i Västmanlands övriga kommuner ska utgå från Västerås. Det innebär inte att länet i övrigt helt töms på poliser men visst har det konsekvenser vad det gäller polisens närvaro i länets övriga nio kommuner. I länsdelar där det tidigare fanns två polispatruller, till exempel Köping-Arboga-Kungsör, blir det nu en. I andra delar av länet försvinner polisens närvaro helt under vissa tider av dygnet. Vår slutsats blir att i dagsläget är antalet poliser i länet oacceptabelt lågt.

Västerås behöver förstärkning men tanke på den nationella händelse som överfallet/skjutningen mot polismannens bostad är. Det är vi alla överens om men det får inte innebära att polisnärvaron som i dag redan är mycket låg i övriga delar av Västmanlands län minskar ytterligare. Länet i övrigt behöver också förstärkta polisresurser – inte neddragningar

Vi ser dessutom hur allt fler kommuner beslutar att anställa kommunala ordningsvakter för att täcka upp för bristen på närvarande poliser.

Polismyndigheten i Västmanland har konstaterat att resursläget i länet är ansträngt. Uppgifter från BRÅ visar på höga siffror vad avser utförda våldsbrott (mord och skjutningar) i länet. Exceptionella händelser som attacken på polismannens bostad i Västerås och sprängattentatet mot polisstationen i Hallstahammars kommun visar på en mycket oroande utveckling.

Vi ser dessutom hur allt fler kommuner beslutar att anställa kommunala ordningsvakter för att täcka upp för bristen på närvarande poliser. Samtidigt organiserar sig allt fler i grannsamverkan och allt fler monterar in larm i sina bostäder. Dörrar byts och fönster förstärks. Människor i länet är med all rätt oroliga. I allt högre grad vittnar också invånare om att de är rädda.

Vi moderater är mycket oroliga över det akuta läge som länet nu befinner oss i. Vi riskerar dessutom att hamna i en ond cirkel med ökat antal sjukskrivningar eller att anställda lämnar polisen på grund av det ansträngda läge som är. Det behövs ett nationellt krafttag och att fler poliser placeras i Västmanland län. Rikspolischefen Dan Eliasson äger uppgiften men det politiska ansvaret för situationen har den socialdemokratiska regeringen.

Jessica Polfjärd (M), Riksdagen

Ola Saaw (M), Köping

Anders Röhfors (M), Arboga

Stellan Lund (M), Kungsör

Staffan Strid (M), Skinnskatteberg

Tom bassäng i Fagersta blir fullmäktigefråga

I mars 2017 invigdes den nya rehabiliteringsbassängen vid Bergslagssjukhuset i Fagersta. Bassängen kostade 35 miljoner kronor. Under hösten har dock bassängen endast använts till 20 procent av dess kapacitet, något som fått Moderaternas oppositionsråd Maria Dellham att ställa en interpellation till kommande regionfullmäktige i frågan.

– Jag vill veta vad den rödgröna majoriteten anser att man ska använda bassängen till. De har ju ställt sig bakom de regiondrivna vårdcentralernas ställningstagande att inte erbjuda bassängträning, säger Maria Dellham, oppositionsråd för Moderaterna i Region Västmanland.

– Det är knappast försvarbart att investera 35 miljoner kronor i en bassäng som för det mesta står tom. Detta drabbar många patienter som tidigare fått träna i bassängen men nu inte får göra det på grund av att vårdcentralerna inte vill skicka dit dem. Jag tycker det är mycket olyckligt, säger Maria Dellham.

M vill ha elbuss till sjukhuset

Moderaterna Jenny Landernäs och Gunnar Björnstad har föreslagit att Region Västmanland ska satsa på en elbuss mellan sjukhuset och centralstationen i Västerås.

– Vi vill att elbussen till sjukhuset blir ett pilotprojekt för eldriven kollektivtrafik i Västmanland. I vår region finns många företag som ligger i framkant inom moderna transportsystem. Det ger oss möjlighet att tillsammans utveckla Västmanland, säger Jenny Landernäs, moderat oppositionsråd.

– Det här ska regionen göra tillsammans med Västerås kommun, det lokala näringslivet och de svenska företag som är bland de ledande inom laddlösningar och eldrivna fordon.  Tiden för utredningar och studieresor är förbi. Det är hög tid att vi inför eldriven kollektivtrafik i Västmanland nu, säger Gunnar Björnstad (M), ledamot i regionfullmäktige.

Regionen vill inte utreda sjukskrivningsorsaker

Under dagens regionstyrelsemöte behandlades ett förslag från Moderaterna om att undersöka hur stor del av sjukskrivningarna som hade arbetsrelaterade orsaker. Men de rödgröna partierna valde att inte bifalla initiativet, bland annat med motiveringen att man anser att ”informationen i läkarintyg inte alltid bygger på objektiva fynd” och att ”utifrån rådande kunskap anses inte läkarintyg ge ett tillförlitligt underlag för det ändamålet vilket begränsar möjligheterna till att ta fram den statistik som efterfrågas”.

– Vi tycker det är anmärkningsvärt att de rödgröna ger den typen av svar på vårt förslag. Man säger ju i princip att läkarintyg inte går att lita på, vilket är mycket märkligt med tanke på att större delen av regionens verksamhet bygger på tillit till just läkarbedömningar, säger Tomas Högström, oppositionsråd för Moderaterna.

– Från Moderaternas håll ser vi med oro på ökningen av sjukfrånvaron bland personalen i regionen och tycker det är viktigt att ta reda på hur stor andel av dessa som är arbetsrelaterade. Då är det självklart att man måste kunna använda sig av läkarintyg för att ta reda på detta, säger Tomas Högström.

Läkare saknas på ätstörningsenheten

Patienterna på Ätstörningsenheten i Västerås som är över 18 år saknar i dagsläget läkare, trots löfte om fast läkarkontakt. Detta har upprört moderaten Stephanie Bruksgård som ställt en interpellation till dagens regionfullmäktige.

– Det är mycket allvarligt att ätstörningspatienterna över 18 år inte har tillgång till en läkarkontakt. För att behandla allvarliga ätstörningar krävs att man snabbt får vård, annars är risken att man aldrig blir av med sjukdomen, säger Stephanie Bruksgård, moderat ledamot i regionfullmäktige.

– Jag har varit i kontakt med personal på ätstörningsenheten som uppger att man blivit lovade en läkare, men det löftet har inte uppfyllts. Samtidigt slår sig de rödgröna partierna för bröstet och påstår att man anställt många fasta läkare inom psykiatrin och det är märkligt att man då inte prioriterar ätstörningspatienterna, säger Stephanie Bruksgård (M).

 

Ladda fler inlägg
Tappade uppkopplingen