Regionfullmäktige

Vi är 17 ordinarie ledamöter och lika många ersättare från hela länet som representerar Moderaterna i Västmanland. Våra tre oppositionsråd är Tomas Högström, Maria Dellham och Jenny Landernäs.

I valet 2014 fick vi 20,83% av rösterna. Det är vårt näst bästa valresultat någonsin. Just nu sitter vi i opposition med fullt fokus att gå över i majoritet senast 2018. Vi bedriver en offensiv oppositionspolitik tillsammans med de tre övriga Allianspartierna Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Vill du engagera dig? Har du synpunkter? Hör gärna av dig till oss.

Gruppledare: Tomas Högström, tomas.hogstrom@regionvastmanland.se
Politisk sekreterare: Eleonore Lundkvist, eleonore.lundkvist@regionvastmanland.se

Fyra gånger per år ger vi ut en tidning som heter “Vårt landsting”. Läs senaste numret här: Vårt landsting nr 2, 2017

Detta jobbar vi för:

Kvalitet och valfrihet
Patientens behov och önskemål måste sättas i främsta rummet. Alla västmanlänningar ska ha samma rätt till bra vård oavsett betalningsförmåga, bostadsort,
kön, ålder, etnicitet eller språkkunskaper. Vi vill att finansieringen av sjukvården ska
ske solidariskt via skatten och att driften ska präglas av kvalitet och mångfald.
Vi tycker det är viktigt att patienten själv får välja vårdcentral. I Västmanland finns en bra blandning mellan privata och landstingsdrivna vårdcentraler.
Moderaterna vill även utöka vårdvalet så att västeråsarna ska kunna välja vård även inom specialistvården. Vi tror det är bra om det finns fler vårdgivare att välja bland, speciellt där köerna är som längst. Regionen ska även möjliggöra för barnmorskor och distriktssjuksköterskor att starta eget.

Väntetider
Den som väntar på vård väntar alltid för länge. I dag får alltför många västmanlänningar vänta på vård. Vi vill ändra på detta genom att bland annat införa ett vårdgarantikontor, för att avlasta läkarnas pappersarbete. Vi vill också införa patientlotsar som kan hjälpa de svårast sjuk att hitta rätt i vården och ge fler vårdgivare chansen att erbjuda vård enligt Lagen om valfrihetssytem inom specialistvården. Detta har varit framgångsrikt i flera andra landsting.
Långa väntetider på akuten är något som många västeråsare upplever som ett problem. Detta vill vi lösa genom att bland annat införa medicinska ronder på exempelvis demensboenden, där många av de svårast sjuka ofta åker in på akuten. Med medicinska ronder kan man förebygga akutbesök.

Vårdskador
Vi moderater vill införa en nollvision för skador i vården. Årligen drabbas många västeråsare av skador orsakade av vården. Övermedicinering, felaktig medicinering, fallskador och vårdrelaterade infektioner är de vanligaste orsakerna. Socialstyrelsen har övergripande uppskattat att vårdskadorna kostar landstinget 120 miljoner kronor årligen. Region Västmanland ska erbjuda en trygg, säker och kostnadseffektiv vård. Sedan 2010 har ett stort arbete gjorts för att förbättra hygienrutinerna, samtidigt som brister i basal hygien har konstaterats.
30 % av alla inläggningar på sjukhus har sitt ursprung i felaktig medicinering. Läkemedelsgenomgångar är en enkel och kostnadseffektiv lösning. Därför vill vi särskilt framhålla vikten av att sådana genomgångar genomförs.
Utvärdering ska ske om insatserna har inneburit att vårdskadorna minskat och vilka mätbara resultat som kan redovisas. För att hitta systemfel i vården som leder till ökad risk för vårdskador är det avgörande att rapporteringen av avvikelser ökar.

Hälsa
Regionen har tagit fram program inom områden som missbruk, fetma, psykisk ohälsa och sexuell hälsa. Nu har landstinget att genomföra det som beskrivs i de olika programmen. Genom att kontinuerligt följa hälsoutvecklingen hos befolkningen, till exempel med ”Liv & Hälsa” undersökningarna, inhämtar landstinget viktig kunskap om folkhälsan.
Moderaterna har även föreslagit att en överviktenhet inrättas vid sjukhuset i syfte att hjälpa dem som är överviktiga med kost- och levnadsråd samt göra bedömningar av vilka som kan vara aktuella för obesitasoperationer.

Vårdcentralerna har en nyckelroll i folkhälsoarbetet genom sin specifika kompetens och stora kontaktytor gentemot befolkningen.
Det är viktigt att vård och behandling av psykisk ohälsa får samma status som den
fysiska. Den psykiska ohälsan genererar mycket starkt lidande för individen och stora
kostnader i vården och i samhället i stort. Det är därför viktigt att man kan arbeta
förebyggande bland barn/ungdomar och vuxna vad gäller den psykiska ohälsan. Det
behövs en lättillgänglig kontakt med behandlande personal såväl inom primärvård
som psykiatri. Tidiga och förebyggande insatser minskar kostnaderna på alla nivåer.

Personal
Målsättningen regionen har med sin personalpolitik är att de anställda ska känna stolthet över att arbeta i Landstinget Västmanland. Ett led i detta arbete är att på olika sätt lyfta fram förtjänta medarbetare och verksamheterna möjlighet att visa alla de goda resultat som de utför vid t ex Regionens dag.

För att kunna erbjuda vård som är effektiv och som når framgångsrika resultat är det viktigt med bra ledarskap. Satsningar på ledarskapsutbildningar bör därför särskilt lyftas fram. Ett bra ledarskap ger också bättre arbetsmiljö och goda förutsättningar för nöjda medarbetare, något som är viktigt i arbetet med att göra Region Västmanland till en attraktiv arbetsgivare både i nutid och i framtid.

Chefsrollerna i regionen behöver utvecklas. Inte minst gäller det hur löne- och utvecklingssamtal sker mellan lönesättande chef och anställd. Alla anställda ska ha personliga utvecklingsplaner. Det varje chefs uppgift att ansvara för att anställda medverkar i framtagandet av sina individuella utvecklingsplaner.
Riktade hälsosatsningar till anställda i regionen ska genomföras.

Tappade uppkopplingen