Sommarens skjutningar tas upp i regionfullmäktige

Under loppet av 44 dagar skedde det fem stycken skjutningar i Västerås. Moderaterna i Region Västmanland begär nu det ökande våldet skall diskuteras på nästa regionfullmäktige den 17 september.

  • Det ökande våldet påverkar sjukvården i Västmanland. Under sommarmånaderna har den västmanländska sjukvården färre resurser att tillgå till följd av att stora delar av personalen har semester. Att sjukvården då blir tvungna att ta hand om svårt skottskadade personer tar resurser och sliter på en redan ansträngd organisation, säger Mikael Andersson Elfgren, oppositionsråd för Moderaterna.

Moderaterna vill i fullmäktige ha svar på vad Region Västmanland kan göra för att öka tryggheten men vill också ha svar på vad sommarens skjutningar kostar regionen och hur utvecklingen ser ut kring hur många personer som söker vård på grund av våld och övergrepp.

  • Västmanland var redan innan sommaren ett av de mest otrygga länen i Sverige. Ingen annanstans i Sverige avstår så många killar från att gå ut ensamma för att det känns otryggt, och bland kvinnor är det enbart Örebro och Skåne som visar ett sämre resultat. Den västmanländska sommaren har tyvärr inte bidragit till att förbättra situationen, avslutar Mikael Andersson Elfgren (M).

10 procent av regionens fakturor betalas för sent

Nyligen presenterade Region Västmanlands revisorer en rapport där det framkommer att 10 procent av regionens leverantörsfakturor har betalats efter förfallodatum. Detta motsvarar ett värde av 520 miljoner kronor. Detta har fått Moderaternas oppositionsråd  Mikael Andersson Elfgren att reagera kraftigt.

– Redan i juni 2018 frågade jag regionstyrelsens ordförande Denise Norström (S) hur stor andel av fakturorna som betalas för sent. Då var svaret 0,08 procent och att kostnaden låg på mellan 70 000- 100 000 kr/år. Dessa siffror visar sig nu inte alls stämma när revisorerna granskat det hela, säger Mikael Andersson Elfgren (M).

De verkliga kostnaderna för de försenade betalningarna är det i dagsläget ingen som känner till. Detta eftersom verksamheter bokför kostnaderna på fel konto vilket gör att räntekostnaden och förseningsavgiften inte syns i systemet. För att se kostnaden krävs att man går in och tittar på varje enskild faktura för att se om den innehåller förseningsränta. – Det är allvarligt att en sån stor andel av alla fakturor betalas för sent. Detta innebär en merkostnad för de västmanländska skattebetalarna och är ett slöseri med skattemedel, i värsta fall talar vi om miljontals kronor. Att regionstyrelsens ordförande dessutom gett felaktiga uppgifter till fullmäktige kring omfattningen av det här är djupt problematiskt, avslutar Mikael Andersson Elfgren (M).


Nu införs patientlotsar efter M&KD-förslag

Under gårdagens regionfullmäktige bifölls en motion från Moderaterna och Kristdemokraterna om att införa patientlotsar. Detta trots att de styrande partierna Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet yrkade avslag.

– Det känns mycket bra att fullmäktige biföll vår motion. Beslutet innebär att patienter som har svårt att hitta rätt i vården nu ska få en person som kan samordna vårdkontakter, stötta patienten och ge råd. Erfarenheterna från andra regioner är goda avseende kostnadseffektivitet och patientnöjdhet, säger Tomas Högström, gruppledare för Moderaterna.

– Det handlar både om äldre multisjuka men också andra patientgrupper som upplever att de bollas mellan olika instanser och inte har möjlighet att själv veta var de ska vända sig i olika situationer. Ett fullmäktigebeslut ska följas och vi ser fram emot att de styrande partierna ser till att detta genomförs, säger Malin Gabrielsson (KD).

Sinfoniettan får mer arbetstid - trots sparkrav

Moderaterna i Region Västmanlands kultur- och folkbildningsnämnd reserverade sig idag mot beslutet att finansiera utökad tjänstgöringsgrad för Sinfoniettan. Idag har musikerna 60 procents tjänstgöringsgrad och enligt förslaget ska den utökas till 75 procent.

– Regionen ska spara 400 miljoner kronor och det finns helt enkelt inte utrymme då att utöka tjänsterna för Sinfoniettan, säger Stephanie Bruksgård (M).

– Vi vill istället att man bildar en Mälardalens Symfoniorkester, ett samarbete med omkringliggande län. På så vis skulle man kunna utöka tjänstgöringsgraden för orkestern utan att man behöver lägga mer skattepengar på det, säger Stephanie Bruksgård (M).


Moderaterna reagerar starkt på narkotikastölder

Moderaten Stephanie Bruksgård, ledamot i regionfullmäktige, reagerar starkt på VLT:s uppgifter om att det år efter år fortsätter att försvinna stora mängder narkotikaklassade mediciner, samt att en sjuksköterska hittats när personen brukade narkotika på en av sjukhusets toaletter.

– Jag lyfte denna fråga redan 2017 där jag föreslog att nyanställd personal ska drogtestas samt att det ska införas slumpmässiga drogtester på anställd personal. Men den dåvarande majoriteten med personalregionrådet Lena Johansson (S) i spetsen avslog motionen, säger Stephanie Bruksgård (M).

– Vi kommer nu att lyfta frågan på nytt i regionfullmäktige och åter igen föreslå att nyanställd personal ska drogtestas samt att slumpmässiga drogtester ska införas. Denna situation kan inte fortgå år efter år utan att något händer, det är en fråga om arbetsmiljö och patientsäkerhet säger Stephanie Bruksgård (M).

Moderater oroliga när ambulanser dras in

Moderaterna har fått signaler om att flera ambulanser i Västmanland ska dras in i sommar och lyfter nu frågan i regionfullmäktige.

– Vi vill veta hur många ambulanser som dras in under sommaren, vilka kommuner som kommer drabbas och hur det påverkar patientsäkerheten. Region Västmanland har som mål att 90% av alla prioritet 1-uppdrag skall nås inom 15 minuter, ett mål som Region Västmanland inte lyckats med de senaste åren. Jag vill veta om vi kommer att nå alla prioritet 1-uppdrag inom 15 minuter även under sommaren. Framför allt vill jag lyfta frågan och veta vad som görs för att säkerställa bemanningen och arbetsmiljö för personalen inom ambulanssjukvården, säger Mikael Andersson Elfgren, oppositionsråd för Moderaterna i Region Västmanland. Frågan kommer behandlas på regionfullmäktige den 16 april.

Moderat får tungt nationellt uppdrag

Moderaten och regionrådet Mikael Andersson Elfgren valdes idag in som ledamot i SKL:s (Sveriges kommuner och landstings) beredning för primärvård och äldreomsorg.

– Det känns väldigt spännande att få förtroendet att arbeta nationellt med dessa viktiga välfärdsfrågor. Primärvården ligger mig som regionpolitiker särskilt varmt om hjärtat. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med politiker från hela landet och ta fram reformer för att stärka den, säger Mikael Andersson Elfgren (M).

M och KD tar initiativ för mer hälsosam vikt bland barn och unga

– Det är oroväckande att andelen barn och unga med övervikt har ökat under lång tid. Att vi får till åtgärder för att främja en hälsosam livsstil och förebygga och undernäring, övervikt och fetma hos barn är en av vår tids viktigaste hälsofrämjande insatser. Vi vill därför att Region Västmanland tar initiativ till ett regionalt arbete tillsammans med länets kommuner och föreningsliv för en mer hälsosam vikt för barn och ungdomar, säger Mikael Andersson Elfgren, oppositionsråd för Moderaterna.

Antalet överviktiga ökar både i Sverige och i Västmanland, drygt hälften av Västmanlands befolkning tillhör nu kategorin överviktiga eller kategorin feta, enligt Folkhälsomyndigheten. Fetma och övervikt leder till många följdsjukdomar som till exempel diabetes typ 2, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer samt psykiska besvär. I Sverige är 20-25% av 10-åringarna överviktiga och drygt tre procent lider av fetma.

– Allt talar för att övervikts- och fetmarelaterade sjukdomar kommer att ta en allt större del av sjukvårdens resurser i framtiden. Även undervikt är ett växande problem bland unga. Det är möjligt att hejda den negativa utvecklingen, men då behövs det en regional sammanhållen politik baserad på kunskap och evidensbaserade metoder. Frågan måste prioriteras politiskt både i kommun och region tillsammans med civilsamhälle och föreningsliv, säger Malin Gabrielsson (KD).

M pressar C och L om gårdsförsäljning

Moderaten Mikael Andersson Elfgren har återigen lämnat in en motion om att Region Västmanland ska ansöka hos regeringen om att bli försöksregion för gårdsförsäljning. Mikael Andersson Elfgren förslog detta redan 2017 men fick då avslag på förslaget av den dåvarande majoriteten Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

– Efter valet har majoritetsförhållandet i regionfullmäktige ändrats, så nu finns det goda möjligheter att förslaget går igenom. Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har dessutom i sitt 73-punktsprogram öppnat upp för gårdsförsäljning vilket om det genomförs vore bra för både Västmanland och landsbygden, säger Mikael Andersson Elfgren, oppositionsråd för Moderaterna.

Förslaget skulle innebära att producenter av alkohol skulle få sälja dessa varor på plats i samband med till exempel en guidad visning, en åtgärd som skulle leda till ökad turism till Västmanland. Om förslaget blir verklighet skulle Västmanland tillsammans med Skåne kunna bli försöksregioner för gårdsförsäljning. Regionfullmäktige i Skåne har redan fattat beslut om att ansöka hos regeringen om att få bli försöksregion. – En statlig utredning från 2010 har visat att gårdsförsäljning inte skulle ha några negativa konsekvenser för folkhälsan, istället skulle det stärka näringslivet och turismen. Västmanland har ett flertal framgångsrika producenter, som Coppersmiths Brewery och Köpings Musteri. Tyvärr får dessa inte sälja en flaska öl eller cider till sina besökare utan måste hänvisa dem till Systembolaget. Att Västmanland skulle tillåta gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker skulle stärka såväl företagandet som turismen i länet, säger Mikael Andersson Elfgren (M).

S ber M om hjälp att få ordning på sjukhusekonomin

Västmanlands sjukhus gick med 329 miljoner kronor i underskott under 2018. Underskotten har vuxit år efter år och nu ber Socialdemokraterna Moderaterna om hjälp för att komma till rätta med de ekonomiska problemen i regionen.

-Det är uppenbart att Socialdemokraterna som styrt regionen de senaste åtta åren misslyckats med att vända sjukhusets stora budgetunderskott. Tidigare har man sagt nej till många av de förslag Moderaterna lagt, men nu ber man oss om hjälp. Vi är inbjudna till en politisk styrgrupp som fram till maj ska ta fram förslag på besparingar motsvarande 400 miljoner kronor, säger Tomas Högström, gruppledare för Moderaterna. – Vi kommer att tacka ja till att ingå i styrgruppen, men bara under förutsättning att man tar våra förslag på allvar och att man är beredd att genomföra större reformer för att få ordning på ekonomin. Vi har till exempel föreslagit anställningsstopp för administrativ personal och vi vill även att man provar alternativa driftformer, säger Tomas Högström (M).

Error type: "Bad Request". Error message: "API key expired. Please renew the API key." Domain: "global". Reason: "badRequest".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id moderaterna belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.
Tappade uppkopplingen