Ingen visselblåsarfunktion i Region Västmanland

Idag beslutade regionfullmäktige att inte bifalla Moderaternas förslag om att införa en visselblåsarfunktion i Region Västmanland (tidigare landstinget). En visselblåsarfunktion innebär en kanal och rutiner föratt kunna anmäla missförhållanden på arbetsplatsen anonymt. Det kan handla om mobbning, sexuella trakasserier, arbetsmiljöproblem med mera.

– I media har vi kunnat ta delav uppgifter om missförhållanden på arbetsplatser inom regionen. I spåren avmetoo-debatten finns också anledning att rannsaka regionen som arbetsgivare. Region Västmanland är en stor arbetsgivare med över 6500 anställda. Det ärdärför viktigt att säkerställa att alla medarbetare känner sig trygga med att rapportera missförhållanden, säger Jenny Landernäs, moderat oppositionsråd.

– Det känns väldigt tråkigt att Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet inte ville bifalla förslaget i fullmäktige. De verkar inte vilja ta de anställdas problem på allvar, säger Jenny Landernäs (M).

M-politiker från Västmanland bevakar valet i Armenien

Under söndagens val i Armenien deltog västmanlänningen och moderata regionrådet Mikael Andersson Elfgren som internationell valobservatör för OSCE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa).

– Det har varit en mycket intressant att följa valet i Armenien och besöka vallokalerna under dagen. Som observatör är man inbjuden av landet och har till uppgift att observera samtr apportera om hur valet har fortlöpt, rapporterna leder därefter till rekommendationer för landet, säger Mikael Andersson Elfgren (M).

Utgångspunkten för observationenär internationella överenskommelser som landet själv skrivit under. I Sverige är det myndigheten Folke Bernadotteakademin som ansvarar för att sända ut valobservatörer på uppdrag av Regeringen.

– Som observatör arbetar man i ett internationellt team tillsammans med en tolk, chaufför och ytterligare en observatör från ett annat land, i mitt fall fick jag arbeta tillsammans med en observatör från Storbritannien, säger Mikael Andersson Elfgren.

Vården borde inte ringa från dolt nummer

När patienter får telefonsamtal från personal inom Region Västmanlands sjukhus och vårdcentraler står detskyddat eller dolt nummer på displayen. Detta vill Moderaterna ändra på ochAnna Nygren och Jonna Lindman har nu lagt fram ett förslag som regionfullmäktige ska få ta ställning till.  

– Många människor är rädda för bedragare och oönskade telefonförsäljare, därför vill de inte svara när det ringer från dolt nummer. Det här är ett problem för vårdpersonalen som fårlägga onödig tid på att försöka nå fram till patienter. Vi moderater tycker att regionen borde kunna visa åtminstone ett växelnummer istället, det har man infört i Gävleborg, säger Anna Nygren, moderat ledamot i regionfullmäktige.

Moderaterna vill minska regelkrånglet


Det finns många rapporter som visar att en stor del av läkarnas arbetstid går åt till administration på bekostnad av tid med patienterna. Moderaterna i Region Västmanland har i en motion föreslagit att ett antibyråkratiseringsråd skall starta i syfte att komma åt regelkrånglet.

– Moderaterna vill instifta ett antibyråkratiseringsråd där personal kan anmälain regler som de anser onödiga eller odaterade. Regeln ska prövas och om rådetanser att den inte fyller någon djupare funktion avskaffas den, säger MikaelAndersson Elfgren, oppositionsråd (M) i Region Västmanland.

Förslaget kommerfrån Köpenhamn där en liknande funktion finns och kallas Meningssamling. Denna har instiftats för att komma åt vad man i Danmark kallar ”regeltyranniet”.

– Det är i vardagen som meningslösheten i en regel synliggörs. Denpersonal som arbetar i Region Västmanland har stor kunskap om vilka bestämmelser som skapar onödigt krångel och genom att skapa en struktur för att hantera dessa kan vi skapa en sjukvård med mindre regelkrångel och minska den administrativa bördan för vårdens medarbetare, avslutar Mikael Andersson Elfgren (M).

Medförfattare till motionen är Stephanie Bruksgård, Anna Nygren, Patrik Andrén, Björn Svartsgård, samtliga moderater.

M och KD vill prioritera vården framför byråkratin

Idag presenterade Moderaterna och Kristdemokraterna i Region Västmanland sitt reviderade förslag till plan och budget för kommande år. De vill skära ner på administration för att få loss mer pengar till vården.

-Från vårdande verksamheter kommer signaler om att de administrativa processerna tar allt mer tid och att det går ut över möjligheterna att leverera vård. Dessutom ökar den administrativa personalen så pass mycket att Regionhuset inte rymmer fler kontorsplatser. Samtidigt ökar vårdköerna, inom urologin är det inte ens 40 procent av patienterna som får behandling i tid. Vi vill satsa 15 miljoner på att korta vårdköerna och införa anställningsstopp för personal inom den administrativa ledningen, säger Tomas Högström, gruppledare för Moderaterna.

– Miljonbelopp har slösats bort i utvecklingsprojekt som vare sig lett till minskade vårdköer eller bättre ekonomi. Vi vill avbryta investeringsplaner på solcellspark i Köping och kräver ett stopp för investeringar som inte ger tydliga breda effektiviseringseffekter. Ska vårdköerna kortas och arbetsmiljön förbättras, samtidigt som vi värnar miljön, behöver vi vara mer rädda om pengarna, säger Malin Gabrielsson, gruppledare för Kristdemokraterna.

– Det är upprörande att det nya S-styret inte presenterar sin budgetförrän mindre än en timme innan regionstyrelsens sammanträde börjar. Samtidigtär det uppenbart att Liberalerna och Centerpartiet inte fått genomslag förnågon som helst borgerlig politik, avslutar Tomas Högström (M).

Hela budgetförslaget finns här: 

Ögonklinik stänger - patienter oroliga för framtiden

I drygt 25 år har den privata ögonkliniken Dr Imrich Molnar AB haft avtal med Region Västmanland. För ett årsedan bestämde sig Dr Imrich för att han ville avsluta sin verksamhet och tog kontakt med Region Västmanland under hösten 2017 för att meddela detta. Men något avtal med en ny aktör är inte tecknat. Detta har gjort patienterna oroliga och Moderaterna har nu lyft frågan till regionfullmäktige.

-Ett år har passerat och ögonkliniken på sjukhuset har, trots lång framförhållning, inte givit några ordentliga besked om hur överlämnandet ska ske. I dagsläget kan man inte ge patienterna besked om hur de ska få de viktiga uppföljningarna på sina ögonsjukdomar. Det är inte acceptabelt, patienterna ska känna sig trygga och måste få besked, säger Maria Dellham (M), ledamot i regionfullmäktige.

Enligt Moderaterna finns idagflera ögonläkare som visat intresse för att starta egen verksamhet. Moderaterna vill därför införa LOV, lagen om valfrihetssystem för ögonsjukvård.

-Genom LOV får fler möjlighet att starta verksamhet på samma villkor. Det är samma system som används för våra vårdcentraler. Då får fler ögonläkare möjlighet att starta eget företag och vi får fler nöjda patienter, säger Maria Dellham (M).

Obetalda patientavgifter har kostat regionen 30 miljoner

Tidningen Dagens samhälle har avslöjat att Region Västmanland har över 30 miljoner kronor i fordringar hos inkasso för obetalda patientavgifter. Detta har fått Moderaterna att reagera  och frågan ska debatteras under dagens regionfullmäktige.

-30 miljoner är mycket pengar som hade kunnat gå till vård. Därför kommer jag att ta upp frågan i regionfullmäktige idag. Jag vill veta om det rör sig om några särskilda patientgrupper som inte betalar och om de styrande partierna kommer att vidta några åtgärder, säger Anna Nygren, moderat ledamot i regionfullmäktige.

Dyr konsultrapport blir fullmäktigefråga

Nyligen avslöjades det attRegion Västmanland betalat 937 500 kronor för att ta fram en konsultrapport bestående av en Powerpoint-presentation på cirka 40 sidor. Rapporten handlade om mödrahälsovården och personalen har reagerat på att informationen i rapporten inte tillfört något nytt.

-Jag tycker det är en anmärkningsvärd summa pengar för en så pass tunn rapport. Därför vill jag taupp frågan i regionfullmäktige, jag vill veta om de styrande partierna anseratt detta är väl använda skattepengar, säger Stephanie Bruksgård, moderat ledamot i regionfullmäktige.

-Det är också anmärkningsvärt att rapporten inte lämnades ut på begäran trots att den var färdig. Först när Dagens medicin hänvisade till offentlighetsprincipen lämnades rapporten ut, avslutar Stephanie Bruksgård (M).

Nya regionstyret hämmar Västmanlands utveckling

Igår presenterade den nya koalitionen i Region Västmanland sin gemensamma politik för mandatperioden. Moderaterna är föga imponerade av de 26 punkterna som man menar inte driver regionens utveckling framåt.

  • Det bidde bara en tummetott, skulle man kunna säga. Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet har alltså på två veckor bara kunnat presentera 26 urvattnade punkter varav de allra flesta är hela fullmäktige redan överens om, som att främja företagande och att skatten ska vara oförändrad, säger Tomas Högström, gruppledare för Moderaterna.
  • Någon borgerlig allianspolitik ser vi inte skymten av. Var är exempelvis införande av valfrihet inom fler områden i sjukvården? Var är natt- och helgtjänsterna för vårdpersonalen och det barn- och ungdomspsykiatriska centrum som Liberalerna så ihärdigt förespråkat? De verkar inte ha fått något genomslag alls i förhandlingarna med Socialdemokraterna och då måste man fråga sig om det var värt att byta sida, säger Mikael Anderson Elfgren (M), regionråd i opposition.
  • Det nya styret saknar svar på de stora utmaningar och problem som Region Västmanland har. De skriver att de vill korta vårdköerna och arbeta med kompetensförsörjning men de talar inte om hur de ska göra det. Moderaterna kommer att fortsätta lägga konkreta och genomförbara förslag för att utveckla regionen. S, L och C har presenterat en politik som snarare riskerar att hämma utvecklingen, säger Jenny Landernäs (M), regionråd i opposition från Hallstahammar.

M och KD kritiska till nytt regionstyre

Moderaterna och Kristdemokraterna går i opposition i Region Västmanland. De två partierna avser att samarbeta under mandatperioden och är mycket kritiska till det nya styret.

-En vecka efter att valfullmäktige ägt rum har den nya koalitionen bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna fortfarande inte presenterat någon gemensam politik. Det är ett svaghetstecken och visar att det nya styret inte vilar på en stabil grund. De förlorade dessutom sin första votering i fullmäktige, säger Tomas Högström, gruppledare för Moderaterna.

– Det har nämnts att det ska finnas ett 30-punktsprogram på vad det nya styret vill åstadkomma. Men någon sådan överenskommelse finns inte att läsa varken på partiernas hemsidor eller i sociala medier. Moderaterna och Kristdemokraterna har redan lämnat in flera gemensamma motioner efter valet. Vi är eniga om att regionen inte kan vänta med att korta vårdköerna, säger Malin Gabrielsson (KD).

Error type: "Bad Request". Error message: "API key expired. Please renew the API key." Domain: "global". Reason: "badRequest".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id moderaterna belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.
Tappade uppkopplingen