Kultur

Kultur

En hoppfull kultur i hela Västmanland

Kulturen skall och utgår från individen och dennes val och intressen. Den skall inte utgå från
kollektivismens ideal och intressen som påverkar individens valfrihet negativt. Ett rikt kulturliv
är ett kulturliv som genomsyras av valfrihet och frihet. En fri kultur möjliggör kreativitet och
skapande. Kulturen är en viktig del i länets utveckling till ett län som människor vill leva och
verka i. Genom en mångfald av utövare och olika former av kulturyttringar påverkas människors
välmående och det stärker folkhälsan positivt. Det är viktigt att anamma nya kulturyttringar
då kulturarvet ständigt förändras och utvecklas.

Läs hela kulturprogramet här

Error type: "Bad Request". Error message: "API key expired. Please renew the API key." Domain: "global". Reason: "badRequest".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id moderaterna belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.
Tappade uppkopplingen