Nyheter

Pressinbjudan

Moderaterna och Kristdemokraterna har under dagen lämnat in förslag om att Region Västmanland ska gå in som delägare i flygplatsen, med anledning av detta bjuds in till möjlighet att ställa frågor vid ett digitalt möte, idag, onsdag kl. 13.30 – 13.45
Ingen föranmälan krävs. Välkommen!


Moderaterna och Kristdemokraterna – Regionen går in som delägare av flygplatsbolaget!

Förslaget innebär att Region Västmanland köper hälften av aktierna i driftbolaget från Västerås stad. De båda ägarna har sedan att ta fram nya riktlinjer och styrdokument. Förslaget från Moderaterna och Kristdemokraterna är även att de båda ägarna gemensamt arbetar för att omkringliggande kommuner och företag erbjuds att stödja flygplatsens verksamhet.

Regionen har det regionalpolitiska utvecklingsansvaret för hela Västmanland. Det inkluderar ansvar för utveckling av infrastruktur varav flyg är en del. Det inkluderar även att främja näringslivsutveckling, turism, innovation och forskning. Verksamheten vid flygplatsen bidrar positivt till utvecklingen. Jag ser även positivt på den omställning som flyget står inför vad gäller ny miljövänlig teknik. Flygplatsen är dessutom mycket betydelsefull för regionens sjukvård, säger Tomas Högström, regionråd Moderaterna.

Jag anser att flygplatsen är betydelsefull för Region Västmanland och länet. Analysen som gjorts av sjukhusledningen visar på att vården skulle påverkas negativt vid en nedläggning. Det gäller våra möjligheter att klara organ- och patienttransporter, ambulansverksamhet, möjligheter att använda sjukhusets helikopterplatta och ökad sårbarhet vid kris. Vår sammantagna bedömning är att konsekvenserna är så allvarliga att regionen därför ska åta sig ett ekonomiskt ansvar för driften av flygplatsen, säger Malin Gabrielsson, regionråd Kristdemokraterna.

Vi vill också att flygplatsbolaget framöver ska ha en professionell styrelse utan politiker, så som övriga bolag inom Region Västmanland. Styrelsen ska bestå av personer som har erfarenhet av företagande och som vill arbeta för att utveckla flygverksamheten på ett hållbart sätt, avslutar Tomas Högström och Malin Gabrielsson.

För vidare information och kommentarer,

Tomas Högström (M) Malin Gabrielsson (KD)
073-2035690 0721-530615

Rädda Västerås flygplats

Arbetet med att rädda Västerås flygplats pågår just nu febrilt inom Moderaterna i Västerås. Vi röstar NEJ i folkomröstningen om flygplatsen ska läggas ned på grund av flera anledningar men några är:

Rösta NEJ – för trygghet och säkerhet

Enligt Länsstyrelsen kan det få stora konsekvenser ur er beredskaps- och totalförsvarssynpunkt om flygplatsen avvecklas. Västmanland kommer då att bli det enda länet i Sverige utan egen flygplats. Läs mer

Rösta NEJ – för ambulansflygen och organtransporterna

Flygplatsen räddar liv! Region Västmanland har beskrivit att en nedläggning kan innebära i värsta fall att det blir aktuellt att avstå från att omhänderta ett hjärta, som också innebär ett liv som inte räddas. Dessutom kortas restiden för patienter, tack vare ambulansflyget från Västerås, flygplats med 2 timmar jämfört med vägambulanser. Ambulansflyg behövs vid längre sträckor och dåligt väder då helikoptrar inte kan lyfta. Läs mer

Rösta NEJ – för näringsliv och jobb

Idag arbetar över 200 personer i verksamheter kopplade till flygplatsen. Västerås flygplats har Nordens största pilotutbildning. Om flygplatsen läggs ned hotas stora värden – som aldrig kommer tillbaka. Läs mer

Rösta NEJ – för framtid och utveckling

Utveckling av flyget går mot mindre miljöpåverkan. Västerås kan spela en viktig roll i framtidens hållbara flygplatser med nya bränslen och digitala lösningar. Staden utan gränser med all infrastruktur ska utvecklas – inte avvecklas. Läs mer


Mer information om detta hittar du direkt på Moderaterna i Västerås hemsida – Folkomröstning Västerås flygplats

Corona lamslår Västmanland, Sverige och världen

Var det kommer att sluta vet ingen i skrivande stund.

Vi moderater har stängt partiexpeditionens, ställt in alla fysiska möten inom partiet och försöker hjälpa varandra så mycket som möjligt. Endast vår ombudsman och vår ekonom besöker expedition för att göra inbetalningar mm.

Det är viktigt att vi fortsätter ha möten om än digitalt, kampanja via sociala medier och hålla kontakten. Alla anställda och heltidspolitiker jobbar som vanligt även om mycket sker hemifrån.

Förbundsstyrelsen håller nu digitala möten, på samma sätt gör kommunfullmäktigegruppen i Västerås. I fredags var det också exempelvis Sverigemöte digitalt. Det gav oss alla möjlighet att följa med och få förslag inom viktiga politiska utvecklingsområden.

Många har gått i frivillig isolering vi kan hjälpas åt med att hålla kontakten. Se till att människor inte är ensamma utan i alla fall får ett samtal eller är med på en digital konferens. Förbundsstyrelsen har gett uppdrag till alla arbetsgrupper att ta fram former för hur vi kan digitalt genomföra utbildningar och träffar.

Vi kommer framöver att ha ett mycket tufft läge, även efter att den värsta smittan är över. Företag kommer inte att klara ekonomin, många blir arbetslösa och det offentligas ekonomi kommer att vara mycket ansträngd.
Det är därför oerhört viktigt att under den närmsta tiden vara försiktig och undvika smitta samtidigt som vi också förbereder oss för att kunna göra vad vi kan för att stärka ekonomin.

Mitt i eländet behöver vi också tänka långsiktigt, se till att vara starka för vi vet att moderat ekonomisk politik kommer att behövas.
Vi uppmanar alla föreningar och medlemmar att följa de beslut som finns i partistyrelsen och följa folkhälsomyndighetens råd.

Ta hand om varandra

Elisabeth UnellFörbundsordförande

Moderaterna vill begränsa vården för papperslösa och gömda

Landstingsfullmäktige beslutade 2012 att ge asylsökande och personer som vistas i Västmanland utan tillstånd, så kallade papperslösa och gömda, rätt till sjukvård på samma villkor som för folkbokförda i Västmanlands län. Detta är mer omfattande är lagen kräver och det vill Moderaterna nu ändra på.

– Region Västmanland är en av fem regioner som ger utökad vård till personer som befinner sig i Sverige utan tillstånd, det vill säga hälso- och sjukvård i samma omfattning som för personer med rätt att vistas i Sverige. Vi borde anpassa vårt regelverk i enlighet med övriga 16 regioner. Till följd av den stora mängd personer som beräknas hålla sig undan ett utvisningsbeslut är det rimligt att Västmanland anpassar sitt regelverk i enlighet med lagens krav. Har man inte rätt att vara i Sverige ska också omfattningen av välfärdstjänster begränsas, säger Mikael Andersson Elfgren, oppositionsråd för Moderaterna.


Enligt lagen skall vuxna som avvikit från ett avvisningsbeslut eller inte sökt asyl bland annat har rätt till subventionerad vård som inte kan anstå̊, mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning. För personer under 18 år skall vården erbjudas på samma villkor som för de som bor i landet.

– Vi ska ha ordning och reda i migrationspolitiken där ett ja är ett ja och ett nej är ett nej. Ett rättssäkert samhälle ska inte ge dubbla signaler. Det är kontraproduktivt att Region Västmanland då erbjuder välfärdstjänster i större utsträckning än vad lagen kräver, säger Stephanie Bruksgård, regionfullmäktigeledamot (M).

Partistämma i Västerås

Under 17-20 oktober ägde Moderaternas partistämma rum i Västerås. Det var några riktigt intensiva och roliga dagar för Moderaterna.

På partistämman presenterade Ulf Kristersson ramarna för ett mer aktivt oppositionsarbete där Moderaterna går från ord till handling. Det är nödvändigt i ett läge där regeringen förlorat kontrollen över samhällsutvecklingen.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har tappat kontrollen. På område efter område ser vi hur läget förvärras. Sverige behöver ett nytt ledarskap som sätter vårt land på rätt kurs igen.

– Den här regeringen är politikens posörer. Manifestationer, samtal och kommissioner. Allt för att slippa samla ihop sig och fatta beslut, sa Ulf Kristersson. 

Men Moderaterna tänker inte titta på i tre år och göra någonting åt Sveriges problem först efter nästa val. Därför har Moderaterna identifierat tre områden där vi aktivt kommer att söka stöd för att driva regeringen framför oss: hållbar och stram migrationspolitik, kärnkraft och elektrifiering, samt lag och ordning. 

– Jag tror på samling. Men det måste vara samling till politisk handling. Inget hokus-pokus. Utan att man säger som det är. Och sen gör som man har sagt, fortsatte Ulf Kristersson. 

På de tre områdena finns starkt stöd för en annan politik än den nu förda. Politik som skulle göra Sverige till ett bättre land, men där regeringen som helhet stoppar nödvändiga steg framåt. 

– Vi kommer göra allt vi kan under resten av den här mandatperioden för att söka majoriteter i riksdagen som löser Sveriges problem, avslutade Ulf Kristersson.

Aktiv oppositionspolitik – skarpa processer 

Moderaterna kommer driva skarpa lagstiftningsprocesser i Sveriges riksdag för att få igenom vår politik. Regeringen styr – men ytterst är det riksdagen som stiftar Sveriges lagar. I dagsläget är tre processer aktuella: 

1. Skärpt straff för mord 

Moderaterna har lagt fram ett förslag i riksdagen som innebär att livstids fängelse ska dömas ut för fler mord. Hittills har KD, L och SD ställt sig bakom förslaget. I riksdagen har justitieutskottets kansli fått i uppdrag att ta fram ett konkret lagförslag. En omröstning i kammaren kan sannolikt ske före sommaren. 

2. Slopad ungdomsrabatt för de över 18 år 

Regeringen har lagt fram förslag om att ungdomsrabatten för de över 18 år ska avskaffas för ”upprepad grov brottslighet” – men det träffar endast fåtal fall. Samtidigt finns ett färdigt förslag hos Regeringskansliet som innebär att den rabatten för gruppen 18–20 år tas bort helt. För detta finns även majoritet i riksdagen. Moderaterna har därför krävt att regeringen ska lägga fram det förslaget på riksdagens bord – annars kommer vi att söka stöd för att driva frågan skarpt. 

3. En lag om tillträdesförbud till butiker, badanläggningar och bibliotek 

En möjlighet att stänga ute vissa personer från butiker, simhallar och bibliotek, när det finns risk för t.ex. ordningsstörningar och trakasserier, skulle sannolikt medföra att antalet brott som begås på dessa platser sjunker. Det finns ett färdigberett förslag hos Regeringskansliet om detta och en riksdagsmajoritet står bakom det. Moderaterna kommer söka stöd för att driva frågan skarpt om regeringen inte lägger fram förslaget på riksdagens bord.

Länk till Ulf Kristerssons tal: https://www.youtube.com/watch?v=o1gjjlpryFE

Sommarens skjutningar tas upp i regionfullmäktige

Under loppet av 44 dagar skedde det fem stycken skjutningar i Västerås. Moderaterna i Region Västmanland begär nu det ökande våldet skall diskuteras på nästa regionfullmäktige den 17 september.

  • Det ökande våldet påverkar sjukvården i Västmanland. Under sommarmånaderna har den västmanländska sjukvården färre resurser att tillgå till följd av att stora delar av personalen har semester. Att sjukvården då blir tvungna att ta hand om svårt skottskadade personer tar resurser och sliter på en redan ansträngd organisation, säger Mikael Andersson Elfgren, oppositionsråd för Moderaterna.

Moderaterna vill i fullmäktige ha svar på vad Region Västmanland kan göra för att öka tryggheten men vill också ha svar på vad sommarens skjutningar kostar regionen och hur utvecklingen ser ut kring hur många personer som söker vård på grund av våld och övergrepp.

  • Västmanland var redan innan sommaren ett av de mest otrygga länen i Sverige. Ingen annanstans i Sverige avstår så många killar från att gå ut ensamma för att det känns otryggt, och bland kvinnor är det enbart Örebro och Skåne som visar ett sämre resultat. Den västmanländska sommaren har tyvärr inte bidragit till att förbättra situationen, avslutar Mikael Andersson Elfgren (M).

Trevlig sommar!

Moderaterna i Västmanland önskar en trevlig sommar!

10 procent av regionens fakturor betalas för sent

Nyligen presenterade Region Västmanlands revisorer en rapport där det framkommer att 10 procent av regionens leverantörsfakturor har betalats efter förfallodatum. Detta motsvarar ett värde av 520 miljoner kronor. Detta har fått Moderaternas oppositionsråd  Mikael Andersson Elfgren att reagera kraftigt.

– Redan i juni 2018 frågade jag regionstyrelsens ordförande Denise Norström (S) hur stor andel av fakturorna som betalas för sent. Då var svaret 0,08 procent och att kostnaden låg på mellan 70 000- 100 000 kr/år. Dessa siffror visar sig nu inte alls stämma när revisorerna granskat det hela, säger Mikael Andersson Elfgren (M).

De verkliga kostnaderna för de försenade betalningarna är det i dagsläget ingen som känner till. Detta eftersom verksamheter bokför kostnaderna på fel konto vilket gör att räntekostnaden och förseningsavgiften inte syns i systemet. För att se kostnaden krävs att man går in och tittar på varje enskild faktura för att se om den innehåller förseningsränta. – Det är allvarligt att en sån stor andel av alla fakturor betalas för sent. Detta innebär en merkostnad för de västmanländska skattebetalarna och är ett slöseri med skattemedel, i värsta fall talar vi om miljontals kronor. Att regionstyrelsens ordförande dessutom gett felaktiga uppgifter till fullmäktige kring omfattningen av det här är djupt problematiskt, avslutar Mikael Andersson Elfgren (M).


Nu införs patientlotsar efter M&KD-förslag

Under gårdagens regionfullmäktige bifölls en motion från Moderaterna och Kristdemokraterna om att införa patientlotsar. Detta trots att de styrande partierna Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet yrkade avslag.

– Det känns mycket bra att fullmäktige biföll vår motion. Beslutet innebär att patienter som har svårt att hitta rätt i vården nu ska få en person som kan samordna vårdkontakter, stötta patienten och ge råd. Erfarenheterna från andra regioner är goda avseende kostnadseffektivitet och patientnöjdhet, säger Tomas Högström, gruppledare för Moderaterna.

– Det handlar både om äldre multisjuka men också andra patientgrupper som upplever att de bollas mellan olika instanser och inte har möjlighet att själv veta var de ska vända sig i olika situationer. Ett fullmäktigebeslut ska följas och vi ser fram emot att de styrande partierna ser till att detta genomförs, säger Malin Gabrielsson (KD).

Error type: "Bad Request". Error message: "API key expired. Please renew the API key." Domain: "global". Reason: "badRequest".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id moderaterna belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.
Tappade uppkopplingen